Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, delprov A (muntligt) - bedömningsmatris.

Skapad 2018-11-22 14:34 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Bedömningen vid provtillfället.
Grundskola 9 Svenska
Det här är bedömningsmatrisen från Skolverket för delprov A (muntligt) av de nationella proven i svenska. Den första matrisen innehåller de olika aspekterna som bedöms i det muntliga provet. Den andra matrisen innehåller helhetsbedömningen, dvs. en sammanfattning av de olika aspekterna.

Innehåll

Matriser

Sv
Nationellt prov i svenska, delprov A (muntligt) - bedömningsmatris

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen
------------------------------------
------------------------------------
framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda argument.
framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda argument.
presenterar diskussionsfrågan
------------------------------------
------------------------------------
Kommunikation
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
visar relativt god anpassning till mottagaren, genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt.
visar god anpassning till mottagaren, genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett relativt fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet
---------------------------------
------------------------------------
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt
återför diskussionen till ämnet vid behov
------------------------------------
avslutar diskussionen inom tiden
------------------------------------
------------------------------------
gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

E
C
A
Kommunikation
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
praktiserar turtagning till viss del
praktiserar turtagning relativt väl
praktiserar turtagning väl
klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument

Sv
Helhetsbedömning av nationellt prov i svenska, delprov A (muntligt)

F
E
D
C
B
A
Momenten "Presentera" och "Leda diskussion" väger sammantaget lika mycket som momentet "Delta i diskussion".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: