Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri ÅK 8

Skapad 2018-11-22 15:33 i Torpskolan Lerum
Grundskola F

Innehåll

Matteplanering åk 8, v 41-48

Dessa förmågor ska du fortsätta att utveckla och det är dem som du betygsätts utifrån.

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa

rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Följande centrala innehåll kommer vi att arbeta med i detta kapitel:

       Geometriska objekt och deras inbördes relationer.Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

       Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av tvådimensionella objekt.

       Symmetri i planet.

       Metoder för beräkning av area,omkrets hos geometriska objekt samt enhetsbyten i samband med detta.

 

Mål:

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

       förklara vad area är för något

       beräkna arean av rektanglar,parallellogram,trianglar och cirklar

       använda de vanligaste areaenheterna

       använda skala och göra mätningar i en ritning

       förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

 

 

 

 

 

 

 

 

Planering:
v 41:           Diskussionsuppgift. Hur stor area (och omkrets)har figuren(oregelbunden figur ritad på 1cm-rutor) Har figurer med lika stor omkrets alltid lika stor area?

Area  s. 42-43
                  Rektangelns area s. 44

Parallellogrammens area s 45

 

v 42:           Höjder i trianglar s 46

Triangelns area s 47
                  Cirkelns area s 48-49

Areaenheter s 50

v 43:           Area av stora områden s 51
                  Area hemma s 52-53

                  Symmetri s 55

Blå kurs

Röd kurs

Area s 58

 

Begränsningsarea s 64

 

 

v 45            Gör Diagnosen

Blå kurs

Röd kurs

Rektangelns area s 59

Höjder i trianglar s 60

Triangelns area s 61

Cirkelns area s  62

Trubbvinkliga trianglar s 66

Cirkelbåge och cirkelsektor s.67

Mer om area s 68


v 46

Blå kurs

Röd kurs

Sammansatta figurer s 63

Repetition inför prov på kapitel 2

Befolkningstäthet s 70

Repetition inför prov på kapitel 2

v 47

Prov på kapitel 2 ,

 

                 

                 

Matriser

Matematikmatris kunskapskrav lgr11 7-9

Problemlösning

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Problemlösning
Hur elev löser problem i bekant situation.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt genom att välja och använda strategier och metoder med VISS anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett VÄL fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med GOD anpassning till problemets karaktär
matematiska modeller
Hur elev kan formulera enkla matematiska modeller.
Eleven kan BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan FORMULERA enkla matematiska modeller som EFTER NÅGON BEARBETNING kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan FORMULERA enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om strategi
Hur elev resonerar kring val av tillvägagångssätt (strategi)
Eleven för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt
Eleven för UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Eleven för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Resultatets rimlighet
Hur elev resonerar kring resultatets rimlighet. (värderar svaret)
Eleven för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Alternativa tillvägagångssätt
Hur elev kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt (strategier)
Eleven kan BIDRA TILL att ge NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven kan GE NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge FÖRSLAG på ALTERNATIVA tillvägagångssätt.

Begrepp

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Att använda matematiska begrepp
Hur elev använder matematiska begrepp
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i VÄLKÄNDA sammanhang på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven har GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i BEKANTA sammanhang på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i NYA sammanhang på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Beskriva begrepp
Hur elev beskriver begrepp i sitt sammanhang samt ser samband mellan dem
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett I HUVUDSAK fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra ENKLA resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra UTVECKLADE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett VÄL FUNGERANDE sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra VÄLUTVECKLADE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metoder och rutinuppgifter

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom matematikens olika delområden.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Metodanvändning
Hur elev väljer och använder metoder
Eleven kan välja och använda I HUVUDSAK FUNGERANDE matematiska metoder med VISS anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och geometri med TILLFREDSSTÄLLANDE resultat.
Eleven kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA matematiska metoder med RELATIVT GOD anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och geometri med GOTT resultat.
Eleven kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA OCH EFFEKTIVA matematiska metoder med GOD anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och geometri med MYCKET GOTT resultat.

Resonemang och kommunikation

Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Matematiskt resonemang
Hur elev resonerar kring beräkningar skriftligt och muntligt, och att delta i matematiska diskussioner
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som TILL VISS DEL FÖR resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som FÖR resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som FÖR resonemanget framåt OCH FÖRDJUPAR ELLER BREDDAR DEM.

Kommunikation

Föra och följa redogörelse (redovisning) och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunikation och redovisning
Hur elev redogör om tillvägagångssätt (strategi) och hur elev använder matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ETT I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med VISS anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med GOD anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: