Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar teknikutveckling

Skapad 2018-11-22 16:59 i Tiundaskolan Uppsala
Här är en planering som är tänkt för årskurs sex. Genomförandet är anpassat till det vi har tillgång till på vår skola när denna planering skapades och kan såklart behöva redigeras.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad menas med en hållbar teknikutveckling? Hur kan man återanvända och återbruka en del teknik? Och hur ser framtidens teknik ut? Det är några av de frågor vi behandlar under det här arbetsområdet.

Innehåll

Lärandemål

 • Att lära sig något om vad som menas med hållbar teknikutveckling.
 • Att lära sig något om hur man kan återanvända och återbruka teknik.
 • Att diskutera kring vad som kan vara framtidens teknik.
 

Centralt innehåll

Genomförande och material vi använder oss av

Du kommer att:

 • Arbeta med kapitlet Hållbar teknikutveckling i Hans Perssons bok "Boken om teknik".
 • Öva på att argumentera för olika teknikval.
 • Fundera kring hur tekniken kan se ut i framtiden.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du använder dig av ord och begrepp som berör arbetsområdet.
 • Hur du planerar, genomför och utvecklar idéer som du arbetar med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Hållbar teknikutveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 2
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. -Återanvänd och återbruka teknik.
Du prövar en idé och utformar en enkel modell.
Du prövar idéer, omprövar dem om de inte fungerar, och utformar en modell.
Du prövar och omprövar idéer på ett systematiskt sätt och utformar en utvecklad modell.
Aspekt 3
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. -Återanvänd och återbruka teknik
Du kan dokumentera med enkla skisser där intentionen till viss del framgår. Skissen och modellen stämmer till viss del överens.
Du dokumenterar med skisser där intensionen framgår. Skissen och modellen stämmer relativt väl överrens.
Du dokumenterar med väl utvecklade skisser där intentionen framgår. Skissen och modellen överensstämmer mycket väl.
Aspekt 4
Du kan föra resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. - Vad menas med hållbar tekikutveckling? - Vad menas med ond och god teknik?
Du kan föra enkla resonemang och ge exempel på hållbar teknikutveckling. Du kan föra enkla resonemang om och ge exempel på ond och god teknik.
Du kan utifrån konkreta exempel föra utvecklande resonemang kring vad som menas med hållbar teknikutveckling. Du kan diskutera kring för och nackdelar med den tekniska utvecklingen utifrån perspektiven ond och god teknik.
Du kan föra välutvecklade resonemang med vad som menas med hållbar tekikutveckling och exemplifiera vilka val som kan leda till hållbar utveckling. Du kan argumentera kring för och nackdelar med den tekniska utvecklingen utifrån perspektivet ond och god teknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: