Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion Kemi

Skapad 2018-11-22 17:34 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 Kemi

Kemin hjälper oss att förstå och förklara vår omvärld. Många av de utmaningar människan står inför vad gäller att lösa miljöproblem, ta fram nya och bättre material eller att ta fram nya läkemedel kan man inte lösa utan goda kunskaper i kemi. Detta arbetsområde är till för att du ska få en grundläggande kunskap om ämnens uppbyggnad och vad som händer då nya ämnen bildas. Därför ska vi börja med att lära oss hur man laborerar på ett självständigt och säkert sätt. Vi ska bland annat undersöka olika egenskaper hos ämnen samt hur man separerar ämnen från varann.

Innehåll

Målet med undervisningen är att få kunskap om…

 • känna igen laborationsmateriel
 • säkerhet i laborerandet samt varningstexter
 • att följa laborationsbeskrivningar och dokumentera experiment
 • använda en brännare på ett säkert sätt
 • kunna några av de vanligaste kemiska beteckningarna
 • beskriva ämnens egenskaper och former
 • olika typer av blandningar och lösningar
 • förklara skillnaden på en atom och en molekyl
 • förklara vad som menas med en kemisk reaktion
 • skillnaden på en kemisk reaktion och en blandning
 • känna till begreppern sur och basisk lösning, samt ha kunskap om pH skalan
 • kunna ge exempel på starka och svaga syror och känna till något om vad dessa syror har för betydelse för människan
 • kunna namge några basiska ämnen och veta något om hur dessa kan användas 
 • analysmetoder

 

Centralt i innehåll

Bedömningen grundas på din förmåga att…

Bedömningen sker genom skriftliga förhör. Hur väl du använder dina kunskaper i diskussioner under lektionstid samt hur du genomför undersökningar på ett säkert sätt utifrån en färdig planering med hänsyn till syfte samt att dra slutsatser utifrån undersökningens resultat med koppling till kemiska modeller och teorier.

Lärobok spektrum kemi

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Åk 7 - Grundläggande kemi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Ke
Kunskapskrav i kemii, åk 7-9

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är…
...enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Kemins metoder och arbetssätt

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven…
… bidra till att formulera dessa.
… formulerar dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
…formulerar dessa.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
...utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
...välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
utvecklade och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Kemin i vardagen, samhället och världsbilden

Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Kunskaperna är…
….grundläggande
…goda
….mycket goda
Eleven kan föra resonemang om kemiska processer i: levande organismer, mark, luft och vatten. Resonemangen är….
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Dessa undersökningar beskriver….
enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: