Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2018-11-23 13:10 i Centrala Förskolan Prästkragen Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Språkutvecklingen är central i små barns utveckling och att kunna göra sig förstådd och bli lyssnad på skapar en trygghet som leder till utveckling.

Innehåll

Nuläge

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

I vår småbarnsgrupp (1-2.5 år) använder endast ett fåtal ett talat språk. Vissa med endast ett ord och andra med flerordsmeningar.  

Mål

Vilka mål ska nås? Konkretisering av läroplansmålen:

Utveckla barnens alla språk 

Syfte 

Varför ska dessa mål nås? Varför har vi valt aktiviteten??

Språket är centralt i små barns utveckling. Att kunna göra sig förstådd och bli lyssnad på är viktigt bland annat för barns trygghet, identitetsutveckling och inflytande. 

Grunden för barns läs- och skrivutveckling läggs redan under barnens första år

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen" (Lpfö 98/16, s. 7).

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning (Lpfö 98/16, S. 7).

Genomförande 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

 • Språkutvecklingen uppmuntras och utmanas under alla dagens aktiviteter och rutiner.
 • Vi använder oss av leken för att stimulera barns språkutveckling.
 • Vi strävar efter att vara engagerade pedagoger som är lyhörda för barns alla språk och kommunicerar med barnen på ett medvetet sätt.
 • Vi använder oss av Babblarna som ett språkutvecklande material.
 • TRAS används för kartläggning av barngruppens språkutveckling.
 • Vi försöker ha samling varje dag med samma upplägg för kontinuitet (se separat samlingsplanering).
 • Vi använder oss av sång, rim, ramsor, rytmik, dans och musik, klappar stavelser i våra namn och dramatiserar.
 • Vi läser för barnen och böcker finns tillgängliga för att väcka nyfikenhet och intresse för läsandet.
 • Barnen har sina egna fotoböcker som föräldrarna gör under inskolningen.
 • Vi uppmuntrar barnen att rita och skriva med olika material för att stimulera skriftspråksutvecklingen.
 • Vi arbetar med skapande verksamhet i olika former för att stimulera barns olika språk.
 • Qr koder finns uppsatta med länkar till sånger, sagor och ramsor.
 • Namnlappar finns uppsatta på olika föremål i miljön.
 • Trygghetsburkarna är uppmärkta med barnens namn.
 • Vi sätter"rätt" ord på det barnen gör, ser, känner etc. och utvidgar deras språk genom att fylla ut meningarna.
 • Vi gör leklådor med olika innehåll och bilder med text som representerar lådorna i barnens nivå som de kan peka på för att visa vilken låda de vill ha (exempelvis doktor, frisör, duplo mm.).
 • Skapa mötesplatser på avdelningen (dokumentationer, stationer med material mm.) där barnen får möjlighet att samspela, reflektera och samtala med varandra. Barn lär av varandra och lyhörda pedagoger utmanar barnet i den proximala utvecklingszonen.

 

Vi arbetar med ovanstående fortlöpande och strävar efter att utveckla verksamheten kontinuerligt och att utmana barnen. Alla pedagoger är delaktiga.

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Vi observerar och reflekterar enskilt och tillsammans. Utifrån det utformar vi vårt arbete.

 

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Vi utvärderar utifrån våra dokumentationer och reflektioner.

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

Hela arbetslaget har ansvar för att arbeta med barnens språkutveckling.

Koppla läroplansmål nedan.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Lpfö 98/16, s. 6)

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. 

Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.

(Lpfö 98/16 s. 7)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: