Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP AKUSTIK Åk 8

Skapad 2018-11-23 16:51 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi lär om akustikbegreppet, på vilket sätt ljud uppstår och utbreder sig i olika omgivningar och hur vår omvärld, t.ex. människor och djur, påverkas av och använder sig av ljudvågor.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi lär om akustikbegreppet, hur ljud uppstår och utbreder sig i olika omgivningar och hur vår omvärld, t.ex. människor och djur, påverkas av och använder sig av ljudvågor.

Innehåll

 

Ur Lgr 11 kursplan för fysik:

Syftet med undervisningen är att eleverna:

Utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang för att med nyfikenhet undersöka omvärlden.
Frågar om fysikaliska fenomen och begrepp utifrån egna upplevelser
och aktuella händelser.
Ges möjlighet att söka svar på frågor genom olika undersökningar och källor.
Utvecklar ett kritiskt tänkande kring både egna och andras resultat och argument.
Förstår genom undervisningen att naturvetenskapliga arbetsmetoder används när fysikaliska påstående prövas.
Förstår att man skiljer mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.
Utvecklar förmågan att: samtala om, tolka, framställa texter och estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.
Utvecklar förmågan att: använda sina kunskaper till att granska information, kommunicera, genomföra undersökningar, använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i natur och samhälle.

Centralt innehåll beskrivs under Kopplingar tilll läroplan!

Arbetssätt och undervisning

• Lärarledda genomgångar kring centralt innehåll; bl.a. fenomen, begrepp, modeller.
• Elevlaborationer och lärardemonstrationer för att befästa kunskaperna eller som introduktion (kallas vetenskapliga metoder).
• Individuellt arbete och arbete i grupp där eleverna löser problem utifrån de konkretiserade målen.
• För att tydliggöra kunskapskraven går läraren igenom fysikproblem som tar upp hela betygsspektrat (E till A), kan vara gamla provuppgifter.
• Läxor ges för att befästa kunskaperna eller som introduktion inför gemensamma genomgångar.

Läromedel: TEFY fysikbok åk 8
Eleverna kan även lyssna!

Gå in på www.tefy.se   och välj lyssna på Lpo Bok 2

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Genom skriftligt prov/Power Point redovisning i grupp där de konkretiserade målen tas upp:

Konkretiserade mål:
Du når kunskapskraven om du förstår …

- vad som menas med akustik: hur/varför ljud uppstår
- vad som menas med ljudkällor
- vad som menas med frekvens samt enheten 
- begreppet resonans
- vad som menas med ljudstyra samt enheten
- de ingående storheterna och enheterna i formeln för MEDELFART
- ljudets fart i olika ämnen
- begreppet eko
- ekolodning
- dopplereffekten
- inspelning/uppspelning av ljud (1800-tal)
- att ljud kan vara skadligt för hälsan
- vilka ljud vi hör och inte hör

Du når högre kunskapskrav om du även kan …

-  utveckla punkterna ovan på ett sådant sätt att kunskapsnivåerna A-C i fy-matrisen tydligt framgår.

Laborativ del

Eleverna ska kunna utföra och redovisa laborationer naturvetenskapligt. D.v.s. genom hypotes, genomförande, resultat samt analys. Eleverna ska både muntligt och skriftligt behärska detta.

Muntlig redovisning för snabbare återkoppling till sitt lärande.
Skriftligt redovisning genom rapportskrivning för att lära sig att få en tydlig struktur.

Laborationer sker utifrån lärobok, men även utifrån undervisande lärares instruktioner.

Bedömning

Se ”kommunövergripande bedömningsmatris för fysik” samt Lgr 11, kursplanen för fysik 7-9.

Tidsram

Ca 5 veckor.

Läxor/prov meddelas i unikum och på lektionstid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Fysik åk 7-9

Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras användbarhet.
Du jämför olika källor och väljer en källa utan att motivera ditt val.
Du jämför olika källor och kan till viss del resonera om de olika källornas relevans och trovärdighet. Du skiljer fakta från värderingar och förklarar med enkla motiveringar hur du tänkt.
Du jämför olika källor och för utvecklade resonemang kring källornas relevans och trovärdighet. Du skiljer fakta från värderingar och förklarar med utvecklade motiveringar hur du tänkt.
Du jämför olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring källornas relevans och trovärdighet. Du skiljer fakta från värderingar och förklarar med välutvecklade motiveringar hur du tänkt.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera muntligt
i frågor som rör fysik kopplat till andra ämnen som energi, teknik, miljö och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet, men för inte diskussionen framåt, ställer frågor eller knyter an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du för diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen. Du visar på fördelar och begränsningar.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du för diskussionen framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas. Du generaliserar och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera skriftligt
i frågor som rör fysik kopplat till andra ämnen som energi, teknik, miljö och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet och för resonemanget framåt med lärarstöd.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen. Du visar på fördelar och begränsningar.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du resonerar framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas. Du generaliserar och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att ta ställning i frågor som rör fysik.
Du tar ställning men motiverar inte din åsikt.
Du tar ställning och motiverar din åsikt på ett enkelt sätt.
Du tar ställning och motiverar din åsikt på ett utvecklat sätt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett välutvecklat naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i fysik.
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar.
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättrings-förslag.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang kopplat till naturvetenskapliga teorier när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang kopplat till naturvetenskapliga teorier när du jämför dina och andras resultat. Du ger sedan egna förslag till förbättringar och ställer nya frågor.
Att använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom fysiken.
Du använder ord och begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara enkla samband mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara samband mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara komplexa samband mellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: