Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk8 - Samband, kapitel 4

Skapad 2018-11-24 15:19 i Långsjöskolan Norrtälje
Matte Direkt åk8 upplaga 2 - kapitel 4 samband
Grundskola 8 Matematik
Vi lär oss att arbeta med koordinatsystem, att kunna jämföra olika priser och andra samband. Vi lär oss att tolka, förstå och rita upp våra egna diagram, koordinatsystem och formler.

Innehåll

 

Innehåll:

Vi arbetar med:

*genomgångar

*enskilt arbete

*diskussioner och arbete i par och grupper

*Geogebra på Ipads

 

Bedömning:

*Formativ bedömning görs löpande under lektioner, samt vid en skriftlig diagnos.

*Summativ bedömning görs vid arbetsområdets slut genom ett skriftligt prov

 

Sidor att kunna till provet:

*Grön kurs: s.110-121

*Röd kurs: s.130-135

 

Vad du ska kunna till provet:

*Rita ett koordinatsystem (med jämna avstånd, utsatta värden, snyggt och prydligt)

*Ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem + kunna sätta ut en koordinat rätt

*Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler

*Beskriva andra linjära samband

*Tolka olika typer av diagram

*Begrepp att kunna: Koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell, proportionalitet, konstant.

Uppgifter

 • Ma, Samband - Prov med planering

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Matematik Samband åk8

Lägre nivå
--------------------->
Högre nivå
Tillvägagångssätt
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du behöver hjälp att välja lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Begreppsförståelse
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Din skriftliga redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen. Du använder ett matematiskt språk som är förståligt men ibland bristfälligt
Din skriftliga redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras. Du använder det matematiska språket och terminologin på ett relativt säkert sätt
Din skriftliga redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt
Resonemang
föra- och följa matematiska resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: