👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Heroes

Skapad 2018-11-26 16:19 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 8 Engelska
Vi läser, skriver, lyssnar och pratar om olika sorters hjältar på engelska.

Innehåll

Mål: 

 • Kunna diskutera vad en hjälte är och ge exempel på olika sorters hjältar på engelska
 • Känna till den klassiska modellen för hjälteberättelser, inklusive några vanliga litterära arketyper
 • Känna till landet Sydafrika och lite av dets historia, framförallt vad Apartheid var och vem Nelson Mandela var
 • Kunna läsa och förstå faktatexter på engelska
 • Kunna skriva en uppsats med en tydlig struktur

 

Aktiviteter

 • Vi pratar, lyssnar och läser om vad det innebär att vara en hjälte samt de olika sorters hjältar som finns. 
 • Vi läser faktatexter om Nelson Mandela och Apartheid
 • Vi pratar och om hjältar i fiktionen, med fokus på det typiska formatet för hjälteberättelser: The Hero's Journey
 • Vi tittar på en film och diskuterar den i relation till "The Hero's Journey".
 • Vi pratar om personliga hjältar och vilka egenskaper de har
 • Vi skriver en three paragraph essay om våran egen hjälte och varför denna är det. 

 

 

Bedömning: 

 • Inspelad diskussion i grupp
 • Three paragraph essay om en egen hjälte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Film discussion

Språk

Hur uttrycker du dig muntligt på engelska?
E
C
A
Grammatik
Du gör en del språkfel, men lyckas ändå på ett begripligt sätt förmedla det mesta du vill säga.
Du gör vissa språkfel, men de stör inte mycket för tydligheten.
Du gör få eller ingen språkfel, och de du gör stör inte för det du vill säga.
Uttal
Ditt uttal är begripligt
Ditt uttal är relativt tydligt
Ditt uttal är tydligt
Ordförråd
 • En  C 9
Du har ett enkelt ordförråd, använder vanliga ord och upprepar samma ord hellre än att använda synonymer.
Du använder en del synonymer eller omformuleringar för att inte upprepa dig.
Du varierar din ordbruk med synonymer och omformuleringar. Du använder ett precist och tydligt ordförråd.
Flyt
Det finns ett visst flöde när du pratar. Du kan på ett relativt naturligt och otvunget sätt haka i, fylla på och utveckla samtalet.
Det finns ett naturligt flöde när du pratar. Du kan på ett naturligt och otvunget sätt haka i, fylla på och utveckla samtalet.
Anpassning till mottagare syfte och situation
Du använder ord som de andra i gruppen förstår. Du använder i stort sett ord som ses som acceptabla i skolsammanhang.
Du använder ord som de andra i gruppen förstår. Du använder i stort sett ord som ses som acceptabla i skolsammanhang. Du använder en del relevanta begrepp för att diskutera hjälteberättelsen.
Du använder ord som de andra i gruppen förstår. Ditt språk är talspråkligt, men inte för informellt. Du använder relevanta begrepp för att diskutera hjälteberättelsen.

Interaktion

Hur bidrar du till samtalet i gruppen?
E
C
A
Strategier för att föra samtalet framåt och göra sig förstådd
Du gör någon gång en omformulering, förklarar något på ett annat sätt eller ställer en fråga.
Du gör omformuleringar, förklarar något på ett andra sätt och/eller ställer frågor på ett sätt som bidrar till att samtalet går framåt
Du gör omformuleringar, förklarar något på ett andra sätt, ställer frågor och följdfrågor och/eller fördelar ordet på ett sätt som gör att samtalet går framåt och både du och de andra får uttrycka sig.

Innehåll

E
C
A
Beskriva
Du kan återge något av handlingen i filmen och på något sätt koppla detta till "The Hero's Journey.
Du kommenterar och diskuterar filmen med koppling till "The Hero's Journey", och använder exempel från handlingen för att stödja din åsikt.
Du kommenterar och diskuterar filmen med tydlig koppling till "The Hero's Journey", gör jämförelser och/eller nyanseringar, och använder väl valda exempel från handlingen för att stödja din åsikt

En
Three paragraph essay

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tydlighet
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

En
Three paragraph essay

Bedömningsaspekter för skrivande

F
E
C
A
Struktur
Texten har för lite struktur. Innehållet blir svårförståeligt.
Texten har viss struktur, innehåller de tre efterfrågade delarna: inledning, huvuddel och avslutning.
Texten har klar struktur. De tre delarna är väl behandlade.
Texten har klar struktur. De tre delarna är väl behandlad, och välstrukturerade.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för enkelt eller för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Flyt och sammanhang
En del bindeord används och texten har ett visst flyt och är relativt sammanhängande, med en röd tråd.
Bindeord används genomgående i texten på et effektivt sätt som ger den flyt och gör den sammanhängande. Texten har en tydlig röd tråd.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler, men är ändå begriplig.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler och stavning
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavningen är tidvis obegriplig.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning. Stavningen är begriplig.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns. Stavningen är relativt tydlig.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt. Stavningen är tydlig.