Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, geometri

Skapad 2018-11-27 13:17 i Hovhultsskolan Uddevalla
Hjälpmedel för att skriva en LPP på Hovhultsskolan. OBS: glöm inte att radera denna textrad när du skriver din egen.
Grundskola 4 Matematik
Under några veckor framåt kommer du att arbeta med geometri. Du kommer att lära dej om geometriska figurer och dess egenskaper. Du kommer även få lära dej att rita rektanglar och kvadrater med givna mått och räkna ut dess omkrtes .Du ska även kunna använda dej av olika längdenheter som millimeter, centimeter, decimeter och meter.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga –Här ska man beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, för- och nackdelar.

 

Kommunikativ förmåga – Här ska man samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

 

Informationshantering –Här ska man tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera, lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Man ska också avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva. 

 

Begreppsförståelse – Här ska man förstå innebörden av begreppen, relatera begreppen till varandra, använda begreppen i olika/nya sammanhang. 

 

Metakognitiv förmåga Här ska man söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar,  avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

 

Arbetssätt och metod

Vi kommer att utgå ifrån att arbeta i Borgen, vi kommer att ha muntliga genomgångar, samtal, eget arbete i matte och avslutar kapitlet med en diagnos. 

 

Bedömning

Analys förmåga

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Kommunikativ förmåga

 

– föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.


Informationshantering

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

- tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.


Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.


metakognitiv förmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

- genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

- utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

 

Dokumentation

I slutet av detta kapitel kommer vi göra en diagnos och jag kommer kontinuerligt följa ditt arbete i ditt räknehäfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: