Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MCL PP mall åk 1-3 - med exempel på formuleringar

Skapad 2018-11-28 11:51 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 


Tidsplan:

 

Introduktion

 

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
- läsa högt, läsa tyst

 

hur du berättar om de  texter du läste eller hörde
Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
.jämföra bokstäverna mellan modersmål och svenska alfabetet
.om du kan skilja bokstäverna på svenska från dem på modersmålet
Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
.du ska läsa sagor, rim och ramsor
.om du kan rim och ramsor som ni pratade om på lektionerna
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.
.
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
skriva alla bokstäver, skriva enkla meningar
- om du kan alla bokstäver

- om du kan skriva enkla meningar

- om du kan skriva kortare texter

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .träna att använda ordböcker och andra hjälpmedel

.du ska kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . .prata om vad nya ord betyder .om du kan nya ord

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

.Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
.jämföra ordning av orden i meningar på modersmålet och svenska
.om du kan skilja ordning av orden i meningarna på modersmålet
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
.
.
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
.titta på korta filmer och berätta vad som var på filmen

berätta om vad som hänt i ditt liv

.om du kan berätta om vad du upplevt i ditt liv
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
lyssna på dikter och låtar från länder där modersmålet talas
.om du kan om dikter och låtar du lyssnat
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

.prata om vad nya ord betyder
.om du kan nya ordFörmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

.du ska berätta gåtor och lösa dem som du läser och hör
.om du kan gåtor
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.p

.läsa kortare texter om hur man firar födelsedagar, högtider
.om du kan om länderna där modersmål talas

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Bedömningsmatris i ämnet modersmål för språket danska

Syfte

 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml   använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml   reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll

I årskurs 1-3 Läsa och skriva
 • Ml  1-3   Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3   Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3   Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3   Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Tala, lyssna och samtala
 • Ml  1-3   Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3   Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter
 • Ml  1-3   Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3   Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3   Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Språkbruk
 • Ml  1-3   Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Kultur och samhälle
 • Ml  1-3   Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Ml  1-3   Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen. I matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll.
Bedömning
Lägsta önskade nivå i år 6 Behöver eleven träna extra noga på
Kan eleven
Så här kan eleven utveckla sitt modersmål
Läsa med flyt
 • Ml  E 6
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
 • Ml  E 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
 • Ml  E 6
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
 • Ml  E 6
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
 • Ml  E 6
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
 • Ml  E 6
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
 • Ml  E 6
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
 • Ml  E 6
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
 • Ml  E 6
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
 • Ml  E 6
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: