Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Roman: Das Schicksal der Sterne

Skapad 2018-11-29 10:59 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Eleverna läser romanen "Das Schicksal der Sterne". Huvudsakligen arbetar vi med att utläsa budskap ur texten, både det som är uttalad och det som står mellan raderna eller är dold. Dessutom jobbar vi med det litteraturvetenskapliga begreppet "das literarische Motiv".

Innehåll

 

Syfte och långsiktigt mål

(Läroplan)

Centralt innehåll

(Kursplan)

Kunskapskrav

(Kursplan)

Undervisning och konkreta mål

Bedömningssituationer

ämnets syfte och de förmågor och kunskaper eleven ska utveckla

Vilket centralt innehåll som tas upp i arbetsmomentet

kravnivåer E/C/A

Vad vi gör för att arbeta mot de långsiktiga och konkreta målen

Vilka formativa och summativa bedömningar vi kommer att göra under momentet

SKÖNLITTERATUR

 

läsa och analysera skönlitteratur för olika syften

Skönlitteratur för ungdomar från områden där modersmålet talas.Uttal, betoning och satsmelodi.


Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter.


Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Ordböcker för ordförståelse.

Eleven kan läsa olika texter med flyt/gott flyt/mycket gott flyt

genom att, på ett i huvudsak fungerande/ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.


Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande/ ... och budskap som kan läsas mellan raderna/… och dolda i olika verk.

Eleven läser Daniel Höras roman “Das Schicksal der Sterne” (cirka 40 sidor per vecka).

Eleven förbereder ett avsnitt ur “Das Schicksal der Sterne” för högläsning.


I undervisningen diskuterar vi olika aspekter av verket.


Eleverna använder sina notiser (“Während des Lesens”).Högläsningen bedöms utifrån flytet, samt uttal, betoningen och satsmelodi.


Samtal i undervisningen.


Eleverna får möjlighet att i samtal eller skriftligt visa att de förstår och tolka texten, samt att de kan utläsa textens budskap.

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.


Strategier för att skriva olika typer av texter.

 

“Während des Lesens”: Eleverna samlar skriftligt intryck och frågor som uppstår under läsningen i form av kortfattade notiser. Läraren använder notiserna för att planera undervisningens innehåll samt: se till höger!

OBS: Ingen bedömning inom detta arbetsområde, dock kommer eleverna ha användning för sina notiser när de skriver en evaluerande text om boken!

formulera sig och kommunicera i talanpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.


Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande/ändamålsenlig/ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt/utvecklat/välutvecklad sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Vi samtalar om boken i undervisningen både i storgrupp och i små grupper.


Eleverna tränar på att återge boken, samt diskutera öppna och dolda budskap. Dessutom tränar vi på att läsa det som står mellan raderna.

Samtal i undervisningen.


Eleverna får möjlighet att enskilt/i små grupper kunna återge boken, diskutera öppna eller dolda budskap eller det som stod mellan raderna.reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.


Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Eleven kan föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.


Eleven gör då enkla/utvecklade/välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda slutsater om vad dessa kan bero på och leda till.

Vi diskuterar de olika aspekter av människors villkor, identitets- och livsfrågor som de framstår i boken.


Vi skapar en ordlista med ord som hjälper eleverna att diskutera dessa frågor.

Eleverna får möjlighet att i samtal eller skriftligt visa att de kan föra resonemang kring människors villkor, identitets- och livsfrågor samt jämföra med förhållanden i Sverige.

urskilja språkliga strukturer

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

 

Vi tittar på texten utifrån olika motiv. Vi tittar också på språket.

OBS: Bedöms inte nu! Men använd era anteckningar när ni skriver en evaluerande text om boken.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: