Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2018-11-29 11:13 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En LPP för arbetsområdet Geometri i åk 9.
Grundskola 9 Matematik
En LPP för arbetsområdet Geometri i åk 9.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·      Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

·       Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

·       Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.   (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

·       Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·       Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två-och tredimensionella objekt.

·       Likformighet och symmetri i planet.

·       Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

·       Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.  (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område arbeta mycket utifrån individuella planeringar. Eleverna kommer själva få välja arbetssätt och material som de arbetar med. Genomgångar kommer att erbjudas och eleverna får olika förslag på hur de ska kunna arbeta. Arbetet följs upp genom en diagnos samt ett avslutande prov som eleverna själva väljer nivå på. Inom området ska eleverna arbeta med tredimensionella figurer samt vilka egenskaper de har. Eleverna kommer även att arbeta med hur man beräknar volym samt vilka enheter som används för att mäta detta. Eleverna kommer även att arbeta med skalor (i en, två och tre dimensioner) samt likformighet av olika figurer. Eleverna kommer att arbeta med detta utifrån de begrepp som används inom området och uppgifterna som de sedan testat i kommer att vara rutinuppgifter samt problemlösning.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven har (…) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (…) sammanhang på ett (…) fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett (…) fungerande sätt.
  • Eleven kan välja och använda (…) matematiska metoder med (…) anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med (…) resultat.
  • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett (…) sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med (…) anpassning till syfte och sammanhang.
  • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt (…).   (ur lgr 11)

Matriser

Ma
Matematik - Geometri åk 9

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har förståelse för geometriska kroppar samt vissa av dess egenskaper. Eleven visar grundläggande förståelse för likformighet samt skala.
Eleven har god förståelse för geometriska kroppar och kan använda deras egenskaper i olika uppgifter. Eleven visar förståelse för likformighet och skala.
Eleven har djup förståelse för geometriska kroppar och deras egenskaper. Eleven kan föra underbyggda resonemang utifrån de matematiska begreppen.
Rutinuppgifter & Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna olika värden. Eleven kan beräkna volym samt använda likformighet.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Eleven kan beräkna volym i alla typer av kroppar samt använda likformighet och area-/volymskala.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och likheter och använda dessa i lösningar. Eleven kan beräkna volym i alla typer av kroppar samt använda likformighet och area-/volymskala i uppgifter som kräver flera steg.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan beskriva hur hen har kommit fram till en lösning på ett enkelt sätt i skrift samt ge förtydliganden i tal.
Eleven kan välja mellan olika lösningsmetoder och uttrycksformer samt tydligt visa i skrift och tal hur hen kommit fram till en lösning.
Eleven kan lösa avancerade uppgifter och problem genom att prova sig fram och väga lösningsmodeller mot varandra. Eleven visar strukturerat och tydligt, samt med lämpliga begrepp, hur hen kommit fram till en lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: