Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Good Stuff Gold B " Schools" and South Africa"

Skapad 2018-11-30 12:58 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Engelska Good Stuff B
Grundskola 7 Engelska
Vi arbetar med de 4 förmågorna tala, läsa, skriva och höra. Vi tränar uttal, strategier för att lära ord, samtala, förstå olika texter och grammatiska strukturer. Vi läser i boken, ser film, lyssnar på UR radioprogram. Vi lär oss om de engelsktalande länderna.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll - arbetsområde:

                                              

 • Kunna läsa texterna under kapitel " Schools" TB s. 32-42 med gott uttal, förstå dem och kunna besvara frågor till innehållet eller sammanfatta textens innehåll.       
 • Kunna  kommunicera om skolan i tal och skrift och då använda det aktuella ord och frasförrådet (skolord)
 • Kunna använda olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier i presentation om Sydafrika                                                    
 • Kunna aktuella språkliga strukturer (grammatik) 
 • Kunna basfakta om Sydafrika

 

grammatiska Moment

 • Verbhantering i olika tidsformer

Arbetssätt - undervisningen:

 • Läsning och översättning av olika sorters texter
 • Genomgångar och uppgiftslösningar i övningsbok samt stenciler
 • Film (Mitt land Sydafrika, Teens in South Africa)
 • Hörförståelse övningar " Glen High in South Africa" ÖB s. 38, "Don´t Run" ÖB s. 39, "Fred and Maria" ÖB s. 45
 • Träna återberätta och beskriva 
 • Diskussioner om skolan
 • Internetsökningar och Power-Point

Bedömning och kunskapskrav:

 • Terminsprov i läs- och hörförståelse, ordkunskap och uppsats
 • Läxförhör på de texter vi läser
 • Grammatikläxa verb
 • Muntliga samtal om skolan
 • Muntlig presentation om Sydafrika
 • Skriva en jämförande uppsats om skolsystemet i engelsktalande länder och Sverige

 

Uppgifter

 • Träna ordförrådet "skolord" på Liber glosmaskin

 • Terminsplanering vt 2019

 • Term Test Fredag 29/3 och 5/4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska år 7-9

Reception-förståelsen av det man hör och läser på engelska.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Vad du förstår när du lyssnar
Du uppfattar endast delar av innehållet i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det viktigaste i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Vad du förstår när du läser
Du förstår det viktigaste i enkla texter men du kan ännu inte uppfatta tydliga detaljer.
Du förstår det viktigaste i texter i olika genrer och du kan uppfatta tydliga detaljer.
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i texter i olika genrer.
Du förstår både helhet och detaljer i texter i olika genrer.
Hur du visar vad du har förstått
Du redogör till viss del för innehållet, men du kan ännu inte diskutera och kommentera. Du kan följa enkla instruktioner.
Du redogör för, diskuterar och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer. Du kan följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du redogör väl för, diskuterar och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer. Du kan följa instruktioner.
Du redogör väl och nyanserat för, diskuterar och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer. Du kan följa instruktioner med ett gott resultat.
Hur du gör när du inte förstår
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Hur du väljer bland och använder arbetsmaterial
Du använder enstaka meningar och fraser ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan använda fraser och meningar ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Du kan med säkerhet själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.

Produktion-det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på engelska.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tala
Du kan uttrycka dig med enkla meningar och fraser men ännu inte sammanhängande och inte alltid begripligt. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har ett visst flyt i ditt tal och du kan i någon mån anpassa ditt språk.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har flyt i ditt tal och du kan i någon mån anpassa ditt språk.
Skriva
Du kan uttrycka dig med enkla meningar och fraser men ännu inte sammanhängande och inte alltid begripligt.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har ett visst flyt i ditt språk, och du kan i någon mån anpassa ditt språk.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har flyt i ditt språk, och du kan i någon mån anpassa ditt språk.Du behärskar de språkregler vi har gått igenom.
Hur du bearbetar och förbättrar dina framställningar
Du har svårt för att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du försöker på ett enkelt sätt att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du kan bearbeta och förbättra dina framställningar med ett gott resultat.
Du kan bearbeta och förbättra dina framställningar med ett gott resultat.
Hur du kommunicerar
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem.
Du kommunicerar enkelt och begripligt och kan i någon mån anpassa ditt språk. Du kan använda dig av strategier som till viss del hjälper dig att lösa problem.
Du kommunicerar tydligt och med visst flyt och kan delvis anpassa ditt språk. Du kan använda dig av strategier som hjälper dig att lösa problem.
Du kommunicerar tydligt och med flyt och kan delvis anpassa ditt språk. Du kan använda dig av väl fungerande strategier som hjälper dig att lösa problem och för kommunikationen framåt.

Jämförelser, levnadsförhållanden och samhällsfrågor i engelsktalande områden.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ny aspekt
Hur du diskuterar levnadsförhållanden och samhällsfrågor i engelsktalande länder och hur du jämför med egna erfarenheter.
Du har svårt att berätta något om hur det är där språket talas. Du kan ännu inte jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan med egna ord diskutera några saker i olika sammanhang där engelskan används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan med egna ord diskutera utförligt några saker i olika sammanhang där engelskan används. Du kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan med egna ord diskutera utförligt och nyanserat några saker i olika sammanhang där engelskan används. Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: