Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2018-12-01 23:57 i Annerstaskolan Huddinge
Mall för pp Annerstaskolan. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola F – 9
Detta kapitel handlar om algebra. Inom algebran använda bokstäver och symboler för att föenkla, lösa prolem och tolka vardagliga situationer. Algebra är ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden, ex. med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer.I detta kapitel kommer du också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan:

 •          Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •         Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •         Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •        Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 •        Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 

Övergripande läroplansmål:

I Lgr 11 som vi fokuserar på i detta arbetsområde

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,

– får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande

Kunskapskrav

Se matris

Bedömning

Det här kommer jag som elev att bli bedömd på.

• ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
• ett aktivt deltagande på lektioner

Och

 • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övnings räknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Metod 

Såhär kommer vi att arbeta med arbetsområdet.

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter, delta aktivt och anteckna, arbeta med uppgifterna i boken, redovisa lösningar.

Gruppuppgift, delta aktivt i gruppen, diagnos som visar blå eller röd fortsättning, veckans mål.

Begrepp/ Matte ord

Uttryck, variabel, ekvation, obekant, prövning

Matriser

Algebra åk 8

Betygskriterier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning (P)
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp (B)
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder (M)
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Resonemang (R)
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem-situationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar och breddar dem.
Kommunikation (K)
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ansvarstagande
Tar visst ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt och gruppens lärande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: