Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En tidsresa från Big Bang till stenåldern

Skapad 2018-12-04 16:38 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Big Bang - vad var det? Vilka var de första djuren som levde på jorden? Vilka dinosaurier var växtätare resp. köttätare? Vem var förmänniskan Lucy? Hur var det att leva på stenåldern? Dessa frågor och många fler kommer du att få svar på i vårt tema En tidsresa från Big Bang till stenåldern. Vi kommer att se på filmer om jordens utveckling. Vi kommer att läsa och skriva faktatexter. Vi kommer att diskutera och jämföra det vi har sett, hört och läst. Du kommer att få göra en egen serie. Du kommer även att få göra en dinosaurie, samt en stenåldersby i ett tittskåp.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

 • Vi kommer att göra en gemensam tankekarta för att ta reda på vad du redan vet om jordens utveckling.
 • Vi kommer att utgå från dina frågor, när vi arbetar med temat.
 • Vi kommmer att titta på filmer om Big Bang, de första djuren som levde på jorden, dinosaurier, förmänniskan Lucy och stenåldern.
 • Vi kommer att använda smartboarden för att titta på bilder om jordens utveckling.
 • Vi kommer att läsa faktatexter och berättelser tillsammans om jordens utveckling.
 • Vi kommer att diskutera och jämföra det vi har sett, hört och läst
 • Du kommer att få göra en egen serie om jordens utveckling.
 • Vi kommer att samla på expertord, som t.ex. arkeolog, tidslinje, flinta, gångrift m.fl.
 • Du kommer att få träna dig på att använda expertorden, när du skriver faktatexter om vad du har lärt dig.
 • Vi kommer att göra en tidslinje tillsammans.
 • Du kommer att få göra en egen dinosaurie av lera.
 • Du kommer att göra en stenåldersby i ett tittskåp. Några barn kommer att få berätta om sina tittskåp för barnen i skolår 1.
 • Vi samlar allt vårt arbete om stenåldern i en stenåldersbok.
 • Vi avslutar vårt tema om genom att vi testar oss själva i "Sant eller falskt om stenåldern".

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS - DiN FÖRMÅGA ATT...

 • analysera (beskriva och förklara orsaker och konsekvenser, beskriva och förklara samband och lösningar)
 • göra jämförelser
 • kommunicera
 • använda ord och begrepp som är kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
 • framställa bilder
 • samtala om innehållet i egna och andras bilder 
 • välja och hantera metod och teknik
 • visa tillttro till sin förmåga
 • skriva så att andra förstår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO

Matriser

Sv Bl SO
SO Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANALYSERA
Beskriva och förklara orsaker och konsekvenser
Beskriver händelser/situationer på ett enkelt sätt men begöver hjälp med att förklarar orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriver händelser/situationer på ett utvecklat sätt genom att t.ex. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriva och förklara samband och lösningar
Behöver hjälp med att beskriva och förklara enkla samband och lösningar.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/situationer och ger enkla förklaringar och lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara och ge exempel på olika lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara sambanden. Ger förslag på olika lösningar utifrån olika perspektiv. Använder den fakta du lärt dig när du redogör för dina förslag på lösningar. Använder dina kunskaper i andra sammahang.
Göra jämförelser
Gör enkla jämförelser och ger exempel på likheter och/eller skillnader.
Gör jämförelser, ger exempel och delvis förklara vad likheter och/eller skillnader beror på. Behöver hjälp med att dra enkla slutsatser av dina jämförelser.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och/eller skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar egna slutsatser av jämförelserna och förklarar dina slutsatser på ett tydligt sätt.
KOMMUNICERA
Samtala om Besvar och ställa frågor Framföra åsikter/synpunkter Kommentera
Deltar i enkla samtal genom att främst besvarar enkla frågor. behöver hjälp med att uttrycka dina tankar och åsikter.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter men utan att motivera dem.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor, samt ställa följdfrågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter eller kunskaper.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt. Använder egna egna ord och/eller bilder. Behöver hjälp med att använda lämpliga ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar med egna ord och bilder. Använder enstaka väl kända ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, med lämpliga ord och bilder kopplat till ämnet. Använder väl kända ord och begrepp i rätt situation/sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av lämpliga ord och bilder som hör till ämnet. Använder ord och begrepp kopplat till ämnet på ett lämpligt sätt och i rätt sammanhang. Använder dina kunskaper även i andra situationer/sammanhang.

Sv Bl SO
Bild skolår 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Framställa bilder
Skapar med hjälp utifrån en given idé.
Har egna idéer om utformning men behöver hjälp med genomförandet
Har idéer och genomför arbetet på egen hand
Har alltid egna idéer, genomför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.
Berätta
att samtala om budskapet i egna och andras bilder
berättar med stöd om bilder (t.ex. frågor)
berättar om egna bilder och med stöd om andras
berättar om egna och andras bilder gör enkel tolkning av bildens budskap
berättar målande och insiktsfullt om egna och andras bilder tolkar bildens budskap och förmedlar en enkel analys
Metod och teknik
att välja och hantera
behöver hjälp med att välja och hantera metoder och tekniker.
väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex vattenfärg, pastellkritor, vanliga kritor)
väljer och hanterar metoder och tekniker på egen hand
väljer och hanterar metoder och tekniker lämpliga för uppgiften Motiverar val av metod, teknik och redskap
Visa tilltro till sin förmåga
Självständighet och ansvar
Behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.
Tar ansvar och arbetar självständigt. Tar egna initiativ för att komma vidare.

Sv Bl SO
Nya språket lyfter - uppföljning av läs- och skrivutveckling, svenska/svenska som andraspråk

SKRIVA

Avstämning:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter

Sv Bl SO
Nya språket lyfter - uppföljning av läs- och skrivutveckling, svenska/svenska som andraspråk

LÄSA OCH SKRIVA

Avstämning:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
-----
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter

TALA OCH SAMTALA

Avstämning A-D:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: