Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges kornbod och Sundets pärla

Skapad 2018-12-04 16:45 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi bor i Helsingborg som ligger i Skåne som ligger i Sverige. I det här arbetsområdet kommer vi att bena ut begreppen stad, land och landskap. Vi kommer att jobba med grundläggande kartkunskaper såväl som historiska tillbakablickar. Vi hoppas att du lär dig nya saker om allt från världsdelar till din hemstad på ett trevligt och intressant sätt. Vi kommer att besöka många intressanta ställen och både du själv och pedagoger i staden kommer att berätta intressanta historier om Sveriges kornbod och om Sundets pärla!

Innehåll

Målet med undervisningen:

 att utveckla förmågan att reflektera och analysera samt att använda nya begrepp.

 • Kunna förklara begrepp såsom land, rike, landskap, väderstreck, ort, stad, kommun, tätort, förort, landsbygd och ....
 • Kunna resonera kring likheter och skillnader i att leva i Sverige, Skåne och Helsingborg idag jämfört med förr i tiden.
 • Kunna väderstrecken och att orientera (passa) kartan.
 • Kunna läsa och följa en karta. Göra en kartanalys.
 • Kunna dokumentera intressanta fakta om Skåne och Helsingborg vid studiebesök, föreläsningar, från böcker och filmer och kunna återge dem muntligt, helst med egna reflektioner därtill.
 • Kunna de största städerna, sjöarna, öarna i Sverige och placera ut dem på en karta.
 • Kunna de största städerna, sjöarna, åsarna, slätterna, öarna i Skåne och kunna placera ut dem på en Skånekarta.
 • Kunna namnge världshaven och världsdelarna.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att:

göra  stadsvandringar i Helsingborg

studera kartor

läsa, studera bilder, lära oss om symboler på kartan, se filmer, skriva och sjunga .

Öva på muntliga redovisningar om det vi lär oss, t ex

berätta om Helsingborgs historia från tidigt 900-tal till nutid

göra skriftliga jämförelser mellan dåtid och nutid

Guida föräldrar eller vän klass i Helsingborg.Detta kommer att bedömas:

 • Hur väl du kan förklara begrepp såsom land, rike, landskap, väderstreck, ort, stad, kommun, tätort, förort, landsbygd, satellit, jordglob och världshav.
 • Hur väl du berättar om några av Helsingborgs minnesmärken.
 • Dina  jämförelser mellan hur det är att leva i Helsingborg idag och hur det var att leva i Helsingborg under olika tidsperioder bakåt i tiden.
 • Om du kan väderstrecken och att orientera (passa) kartan.
 • Om du kan läsa och följa en karta.
 • Om du dokumentera intressanta fakta om Skåne och Helsingborg vid studiebesök, föreläsningar, från böcker och filmer och omsätta dem till muntliga redovisningar, gärna med egna reflektioner.
 • Om du kan namnge världsdelarna och världshaven.
 • Om du kan de största städerna, sjöarna, öarna i Sverige och placera ut dem på en karta.
 • Om du kan de största städerna, sjöarna, åsarna, slätterna, öarna i Skåne och kunna placera ut dem på en Skånekarta.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Övergripande matris för SO-ämnena år 4-6 LGR 11

Ny rubrik

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga: att reflektera och analysera. Vi vill också att du utvecklar din förmåga att använda ämnesspecifika ord.
Att använda ämnesspecifika ord och begrepp samt förmedla kunskaper.
Jag kan använda ämnesspecifika ord och begrepp och förmedla de kunskaper jag har.
Jag kan med stöd återge enkla fakta i ämnet. Jag använder huvudsakligen ett vardagligt språk.
Jag kan med visst stöd återge faktakunskaper i ämnet och har delvis förstått ämnesområdet. Jag använder ibland ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan på egen hand återge enkla faktakunskaper i ämnet och har förstått ämnesområdet. Jag visar att jag förstår genom att fritt samtala kring ämnet och använder ofta ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan på egen hand använda grundläggande faktakunskaper och är väl insatt i ämnesområdet. Jag kopplar mina faktakunskaper till egna tankar och reflektioner. Jag använder ämnesspecifika ord och begrepp, vilka jag kan förklara och sätta in i ett rätt sammanhang.
Att reflektera och analysera.
Jag kan föra resonemang genom att se och lyfta likheter/olikheter, samband och göra jämförelser utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Jag kan med stöd framföra egna tankar kring ämnet. Jag kan med stöd se samband, likheter/skillnader och göra jämförelser.
Jag kan med visst stöd göra egna jämförelser och framför delvis mina egna tankar. Jag kan med visst stöd se likheter och skillnader. Jag kan med visst stöd vidareutveckla mina tankar.
Jag kan på egen hand göra enkla jämförelser och försöker förklara sammanhang och orsaker. Jag kan på egen hand se likheter och skillnader. Jag kan på egen hand utveckla mina tankar.
Jag använder mina kunskaper, tankar och erfarenheter när jag reflekterar kring ämnet. Jag kan på egen hand göra relevanta jämförelser, förklara sammanhang och orsaker. Jag kan föra resonemang genom att bygga utveckla både mina egna och andras tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: