👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2018-12-05 09:53 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång både för individen och samhället.

Innehåll

Eleverna ska få pröva på en mängd olika aktiviteter och ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och sin egen hälsa. Eleverna ska ges möjlighet att träna på att planera, genomföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor, utveckla sin samarbetsförmåga och respekt mot andra samt utveckla en god kroppsuppfattning.

Eleverna ska ges möjlighet att vistas ute i olika miljöer och utveckla sin förmåga att vistas i olika väderförhållanden och årstider. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att förstå risker med olika fysiska aktiviteter och hur man bör agera vid nödsituationer.

 

Undervisning åk 4-6

Rörelse

 • redskapsbanor
 • lekar och rörelse till musik och uppvärmning till musik
 • tillsammans i grupp röra sig till musik
 • leda en uppvärmning eller lektion
 • olika bollspel och bollekar med inriktning mot samarbete och laganda

Hälsa och livsstil

 • samtala om upplevelser av aktiviteterna, hur aktiviteterna kan påverka hälsan
 • samtala om betydelsen av en uppvärmning
 • samtala om och förstå betydelsen av olika begrepp i styrke- och konditionsträning
 • kostens betydelse, matvanor och tallriksmodellen

Friluftsliv och utevistelse

 • olika rörelseaktiviteter utomhus såsom friidrott och bollspel
 • uteaktiviteter vid olika årstider och miljöer, såsom orientering, löpning m.m.
 • att klä sig efter väder
 • orientering i närmiljö
 • kartors uppbyggnad och symboler
 • genom temadagar och friluftsdagar förklara naturens rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6