Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runtomkring oss år6

Skapad 2018-12-05 11:00 i Friskolan Asken Grundskolor
Vi kommer i detta arbetsområde att repetera kunskaperna om atomer och molekyler samt titta närmare på lösningar och blandningar och olika metoder för att skilja ämnena åt. Syftet med arbetet är att vi ska ges förutsättningar att utveckla våra förmågor att förstå kemiska sammanhang och öka våran nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden.
Grundskola 6 Kemi
Kemi är läran som behandlar sammansättningen, strukturen och egenskaperna hos materia men också förändringarna den genomgår under kemiska reaktioner. I det här arbetsområdet kommer vi alltså att arbeta med ämnen som finns runt omkring oss. Vi kommer t.ex. att repetera grundämnen, atomer, molekyler m.m. Vi kommer att läsa om äldre tiders beskrivningar och kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap. Genom praktiska laborationer och undersökningar ska vi titta närmare på bland annat kemiska reaktioner, lösningar och blandningar. Den vetenskapliga metoden kommer att vara det arbetssätt vi använder oss av i undersökningar och dokumentation.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa olika texter.
 • Söka information på olika sätt.
 • Titta på film.  
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Få se och göra enklare laborationer där vi får skriva syfte, hypotes, resultat och dra egna slutsatser
 • Diskussioner kring de kemiska modellernas och teoriernas användbarhet och föränderlighet. Hur kan vi veta det vi vet idag och vad trodde man förr? 

Detta bedöms

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan genomföra en undersökning, dokumentera den och resonera kring den 
 • hur väl du kan beskriva ett kretslopp
 • hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig inom ämnet kemi

Jag kommer att bedöma genom att läsa och lyssna på:

 • diskussioner i klassen och i grupper
 • din dokumentation vid undersökningar
 • En kunskapskoll.

 

Frågeställningar

 • Hur kan vi veta det vi vet idag och vad trodde man förr?
 • Vad är det minsta som finns?Vad händer när man blandar olika ämnen?
 • Vad finns det för farliga kemikalier hemma?
 • Hur utför man ett experiment på ett säkert sätt? 

Kunskaper som bedöms

 • Historiska synsätt på vår omvärld, hur kan vi veta det vi vet idag och vad trodde man förr?

 • Begreppen fast, flytande och gas innebär.

 • Förstå begreppet fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning, kondensering och stelning.

 • Kunna göra en hypotes, utföra experiment och dra slutsats utifrån ditt resultat.

 • Kunna utföra ett experiment på ett säkert sätt.

 • Vad en lösning, blandning och mättat lösning är.

 • Vad en atom, molekyl, grundämne och kemisk förening är.

Hur ska bedömningen ske?

 • Fortlöpande bedömning av arbetsinsatser under lektionstid.
 • Läxor
 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi: begrepp

E
C
A
Hur väl du kan förklara hur materia är uppbyggd samt vilka egenskaper den har.
-"Periodiskasystemet" - experiment
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Hur väl du kan resonera om hur luft och vatten relaterar till naturliga förlopp.
- Kretsloppsuppgift
Du kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Hur väl du kan resonera om kemiska samband och hållbar utveckling.
- Sopsortering - Bra mat - kompost
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: