Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 9C ht18

Skapad 2018-12-06 10:37 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Matematik
Geometri handlar om hur du kan mäta och beskriva det du har omkring dig. Det är faktiskt så att ordet "Geometri" kommer från ett gammalt grekiskt ord geometria som kan översättas med geo-jord och metria-mätning, alltså jordmätning. Geometrin har utvecklats ur behovet av att kunna göra jordmätningar när människor skulle fördela åkerjord.

Innehåll

Info

Nedan står alla förmågor som området är uppdelat i och exempel på vad man ska kunna för respektive förmåga. Det står även vad du kan tänka på-tex vid problemlösning. Du kommer att få en bedömning utifrån förmågorna i matrisen nedan.

Begrepp och Mål

Begrepp 

Kunna ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar såsom:

rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid

Hörn, sida, basyta, sidoyta, platonisk kropp, begränsningsyta, mantelyta,  längd, area och volymskala,

Likfomighet

Mål för området:

När du har studerat det här kapitlet ska du kunna förstå vad volym är för något.

Kunna ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar såsom rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid.

Rita rätblock och kuber.

Kunna använda olika enheter för volym. Olika skalor

Kunna räkna ut volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid.

Kunna använda dig av likformighet

 

Resonemang

Resonera kring sambanden mellan omkrets, area och volym för olika geometriska former.

Resonera kring samband mellan olika geometriska objekt

Metoder

 • Byta längdenheter; växla mellan mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter ...
 • Byta areaenheter; växla mellan kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter ...
 • Bestämma omkretsen på alla tvådimensionella former utom ellipsen
 • Bestämma area på alla tvådimensionella former utom ellipsen
 • Bestämma area på former som är sammansatta av olika tvådimensionella former.
 • Bestämma volymen på rätblock, kub, prismor, spetsiga tredimensionella former och klotet

 

 

Problemlösning

 1. Läs igenom hela problemet.
 2. Försök att förstå problemet, rita en bild om problemet så att det är lättare att förstå det
 3. Gör upp en plan över hur du skulle kunna lösa problemet
 4. Genomför din plan. Det är först nu du börjar räkna!
 5. Se tillbaka på din lösning. Kontrollera att svaret är rimligt. Är det orimligt går du tillbaka och testar en annan plan!

Vi kommer att göra tre olika problemlösningar som ska lämnas in. Figurer, duschen och Lika? Dessa tre ligger på fliken "info från skolan!

Kommunikation

Träna på att ha en tydlig struktur på dina redovisningar. Det ska vara lätt att följa dina beräkningar. Man ska utifrån svaret kunna förstå vilken fråga du har svarat på.
Skriv alltid vad du räknar på, exempelvis Arean = eller Omkretsen = .
Använd dig av olika uttrycksformer exempelvis bilder, siffror, symboler tecken, algebraiska uttryck...
Kontrollera alltid att ditt svar är rimligt

 

VECKOPLANERING

 

Uppgifter

 • Lösningsförslag till RÖD kurs

Matriser

Ma
Matematik bedömningsmatris åk 9 Geometri

Problemlösning

Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Lösningsstrategier och metoder
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Matematiska modeller
Kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget,
Kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonerande om tillvägagångssätt
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt
Rimlighet - Bedömning
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
Alternativa lösningsmetoder
Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Kan ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt
Kan ge förslag till alternativa tillvägagångssätt

Matematiska begrepp

förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Kunskaper om matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Har goda kunskaper om matematiska begrepp
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Användning av begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepps-beskrivning med olika uttrycksformer
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer.
Samband mellan begrepp
Kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan föra utvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra

Matematiska metoder

förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Val och användning av metoder
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder
Anpassar metoderna
Gör en viss anpassning av metoder till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med tillfredsställande resultat
Gör en relativt god anpassning av metoder till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med gott resultat
Gör en god anpassning av metoder till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med mycket gott resultat

Kommunikation

förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Användning av uttrycksformer
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematisk uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematisk uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematisk uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt

Resonemang

förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Föra och följa matematiska resonemang i samtal och diskussioner
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner, genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner, genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner, genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: