Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

C: Procent och bråk med problem & Världen i siffror

Skapad 2018-12-06 15:52 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 8 Matematik
Kapitel 3: Sambandet mellan bråk-, procent- och decimalform. Bråkbegreppet samt grundläggande bråk- och procenträkning. Beräkning av procentsats och procentuell förändring. Kapitel 4: Avläsning, tolkning och framställning av tabeller och diagram. Statistik, medelvärde och median. Stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

Innehåll

Detta ska du lära dig - kapitel 3

 • räkna med procentsatser
 • se sambandet mellan bråk-, procent- och decimalform
 • ökning eller minskning där delen är angiven i procentform
 • beräkna helheten där delen är given
 • ökning eller minskning där delen är angiven i bråkform
 • förlänga och förkorta bråk
 • räkna med förändringsfaktor*
 • beräkna procentsatsen*
 • addition, subtraktion och multiplikation av bråk*

Detta ska du lära dig - kapitel 4

 • avläsa tabeller
 • räkna med miljoner
 • beräkna medelvärde samt median
 • avläsa linjediagram, stapeldiagram, stolpdiagram och cirkeldiagram
 • avläsa ålderspyramid*
 • beräkna medelvärde utifrån värden i en tabell*
 • åskådliggöra procenttal i cirkeldiagram med hjälp av medelpunktsvinkel*

Arbetssätt

Genomgångar till innehållet skrivs i elevernas respektive GG-bok. Eleverna får planering med uppgifter för Grundkurs och Baskurs samt med vad som minst krävs att göra under respektive vecka. Läxhjälp finns möjlighet att arbeta extra med matematik. 

Genom arbetsuppgifter och problem som anknyter till Detta ska du lära dig, Syftet och till det Centrala innehållet för att nå kunskapskraven.

Arbetsuppgifter från boken samt med problem som knyter an till området Matematiska samband. Efter genomarbetat område (kap 3 & 4) på ca 10 veckor kommer klassen att ha avslutande prov. 

 

Bedömningssituationer

Enskilt arbete

Gruppuppgift

Klassrumsdiskussion

Avslutande prov

 

Elevinflytande

Anpassade uppgifter och arbetssätt utifrån bland annat Diagnos och elevens önskemål. 

Uppgifter

 • Ma prov kap 3 & 4 14 dec

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Lgr11 Matematik åk 7-9

Rubrik 1

Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
1
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan med stöd lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
2
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för med stöd enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem-situationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem-situationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem-situationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
3
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Eleven visar med hjälp av stöd grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
4
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Eleven kan med stöd även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycks-former på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycks-former på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycks-former på ett väl fungerande sätt.
5
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
I beskrivningarna kan eleven med stöd växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
6
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan med stöd välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
7
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan med stöd redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
8
Framföra och bemöta matematiska argument
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven med stöd matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: