Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2018-12-06 19:23 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Kemi
Kemi beskriver och förklarar världen runt omkring oss.

Innehåll

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområde

Syftet med undervisningen är att:

Konkretiserade mål

När du har studerat det här kapitlet ska du:

 • Kunna berätta om kemins historia
 • Kunna förstå hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sett
 • Redogöra för säkerhetsföreskrifterna på ett kemiskt laboratorium
 • Kunna vanliga farosymboler
 • Redogöra för vad en atom är
 • Redogöra för vad en molekyl är
 • Redogöra för vad ett grundämne är
 • Redogöra för vad en kemisk förening är
 • Kunna några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel
 • Kunna redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen
 • Kunna förklara för ur ämnen kan finnas i olika faser
 • Kunna förklara vad det är för skillnad på ett rent ämne och en blandning
 • Kunna ge exempel på rena ämnen
 • Kunna ge exempel på blandningar
 • Kunna beskriva metoder för att separera ämnen
 • Kunna föreslå en separationsmetod beroende på ämnenas egenskaper
 • Kunna förklara vad en fysikalisk förändring är
 • Kunna förklara vad en kemisk reaktion är
 • Kunna visa hur man skriver en reaktionsformel och vad den beskriver
 • Kunna förklara varför en del ämnen är mer brandfarliga än andra
 • Redogöra för vad som behövs för att det ska börja brinna
 • Beskriva hur man kan släcka en eld

Undervisningen kommer att ske utifrån:

 • genomgångar, arbete i grupp och individuellt (instruktioner, länkar, mm i Classroom)
 • gå igenom och arbeta med viktiga naturvetenskapliga moment och begrepp
 • träna på hur man laborerar och uppträder i ett kemiskt laboratorium på ett säkert sätt
 • träna på hur man skriver en laborationsrapport
 • jobba med olika uppgifter (i skolan och hemma)
 • skriftliga och muntliga redovisningar, Kahoot 
 • avslutande prov

Området delas i två delar: Vad är kemi? (säkerhet i labbet, labbrapport, farosymboler, labbutrustning, mm) och Ämnenas små byggstenar ( om a atomer, molekyler, grundämnen, kemiska föreningar, mm). De två delarna avslutas med ett prov.

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att:

 • du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser,
 • du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet
 • du förstår och hittar lösningar på problem

Obs: vi jobbar med formativ bedömning, då är det viktigt att läsa kommentarerna och förbättra arbetet innan det lämnas in

Viktiga begrepp/ord

 • naturvetenskapligt arbetssätt,
 • laborationsrapport,
 • hypotes,
 • felkällor,
 • farosymboler,
 • atom, molekyl,
 • grundämne,
 • kemisk förening,
 • kemiskt tecken,
 • periodiska systemet,
 • kemisk formel,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Generell bedömningsmatris i Bi, Fy och Kemi (7-9)

Ännu inte uppnått
E
C
A
Undersökning
K 6 Användning av utrustning
I undersökningarna använder Du utrustning med viss osäkerhet
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökning
K 7 Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i No
Du drar inga slutsatser med koppling till vetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till vetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till vetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till vetenskapliga modeller och teorier.
Undersökning
K 9 Undersökning Dokumentation (tex Labbrapport)
Du gör inte dokumentationer av undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
K 10 Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har otillräkliga kunskaper om ämnet .
Du har grundläggande kunskaper om ämnetoch visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av No-s begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ämnet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av No-s begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ämnet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av No-s begrepp, modeller och teorier.
Kunskaper
K 11 Koppla samman fakta med vetenskapliga samband.
Du kan inte föra enkla resonemang om ämnet.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ämnet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör ämnet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ämnet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör ämnet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ämnet och visar då på komplexa samband som rör ämnet.
Kunskaper
K 14 Hur historiska upptäckter och forskning har bidragit till ändrade levnadsvillkor både positiva och negativa.
Du kan inte ge exempel på och beskriva någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: