Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke/Tk Åk 9 Från råvara till färdig produkt ht 18

Skapad 2018-12-06 22:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för råvaruförädling åk 9
Grundskola 7 – 9 Teknik Kemi
Utifrån världens naturtillgångar och Sveriges naturresurser diskuteras livscykeln av olika produkter, processer vid framställning, förbrukning och återvinning. Miljöpåverkan i de olika stegen belyses.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Undervisningen

Vi arbetar med detta arbetsområdet under vecka 48-2. De första lektionerna blir en introduktion till det enskilda arbetet.
Därefter väljer ni en produkt tex metallburk, pappersförpackning, plastflaska, T-shirt och gör en livcykelanalys på denna produkt. 
Muntlig presentation och diskussion i mindre grupper utifrån era val av produkter v 2 enligt särskilt schema. 

Bedömning

Bedömning enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk Ke
Matris till området "Från råvara till färdig produkt"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ställa frågor, åsikter och argument
Ställa frågor, framföra åsikter och argument under den muntliga redovisningen (Ke)
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga att använda information
Hur väl du beskriver din produkt och dess livscykel. Processen från råvara till användbar produkt och ev. återvinning. (Ke/Tk)
Du har gjort en enkel beskrivning av produkten och din presentation täcker i stort sett alla delar.
Du har gjort en utvecklad beskrivning av din produkt och din presentation ger mycket information på ett förståeligt sätt.
Du har gjort en välutvecklad beskrivning av din produkt och din presentation ger en heltäckande bild på ett förståeligt och intressant sätt.
Förmåga att underbygga resonemang
Ditt resonemang kring människans användning av energi och naturresurser. (Ke)
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Hitta lösningar, se fördelar och nackdelar
Visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. (Ke)
Du visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Förmåga att underbygga resonemang
Ditt resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. (Tk)
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dokumentation /Presentation
dokumentera arbetet med rapport där intentionen med arbetet synliggörs (skriftligt/muntligt) (Tk/Ke)
Du gör en enkel presentation/rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör en utvecklad presentation/rapport där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör en välutvecklad presentation/rapport där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: