Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-12-10 08:37 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Kroppen som tema för att göra barnen medvetna om kroppens funktioner och dess fantastiska möjligheter.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Kroppen

Tidsperiod: Från oktober- ( med avbrott i december)

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Bullerbyn

Barnens ålder: 2-4 år

År och datum::

Höst- 2018

Vilket innehåll ska behandlas

Kroppen

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
I det här temat arbetar vi särskilt med naturvetenskap, skapande, språk, matematik, välbefinnande och självkänsla.
Se utdrag ur läroplanen längre ner på sidan.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Få kunskap om kroppens olika funktioner och vikten av att vara rädd om sej själv och andra.
Vi vill stimulera barnens förmågor och uttryckssätt i  rörelse, drama, sånger, lekar, bild och skapande.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi börjar med de äldsta barnen i liten grupp. Vi dokumenterar arbetet som gjorts synligt i vår lärmiljö för att inspirera barnen vidare och för att även de yngre barnen ska bli nyfikna. Vi går till biblioteket och lånar böcker om temat.
Intervju med barnen om deras kunskaper om kroppen. Genom dokumentationen som är synlig och möjligheten att få ta del av temat hela tiden inte bara vid själva grupptillfället gör vi alla barn delaktiga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Genom samtal, foto och film, text om barnens tankar kring temat och det barnen skapat. Dokumentationen finns synlig i verksamheten. Vi reflekterar tillsammans med barnen om det vi gör. På avdelningsmöten pratar vi om hur arbetet fortlöper och hur vi går vidare. Vi delger varandra om det barnen uttrycker och uppfattar det vi har arbetat med.

Planeringen upprättad av:

Pedagogerna på Bullerbyn.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: