Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2018-12-10 18:57 i Annerstaskolan Huddinge
I detta tema tar vi upp vattnets olika former, kretslopp och betydelse för vår överlevnad. Vi kommer även att genomföra några experiment med vatten.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Visste du att du dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde?Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Vatten finns i tre olika former: gas, flytande och fast.Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här arbetsområdet om vatten.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.

Eleven kan:

- genomföra systematiska undersökningar.

- Använda begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen.

Centralt innehåll

- Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

- Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

- Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Övergripande läroplansmål

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Kunskapskrav

Eleven kan:

- ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

- utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om vatten.

- i det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

- dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning

Formativ bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga genom att:

- Du muntligt deltar aktivt på lektionerna.

- Du ska visa vad du lärt dig genom att dokumentera dina resultat i skrift och bild.

- Du kan berätta om vattnets olika former och ge exempel på när de olika formerna förekommer.

- Du visar viss förståelse för hur vattnet färdas i kretsloppet.

- Du vet skillnaden mellan en lösning och blandning.

Summativ bedömning

Metod

I detta moment kommer vi att  arbeta med olika former av experiment och lära oss att ställa hypoteser.

Vi kommer att genomföra och utvärdera experiment genom att skriva hypoteser och reflektera över resultatet. Detta kommer vi att redovisa i både skrift och bild.

Vi kommer att lära oss om vattenmolekyler och vattnets olika former och vattnets kretslopp genom text, film och samtal.

 

- Vi kommer att titta på film om vatten.

- Vi kommer att ha diskussioner i helklass, grupp och par.

- Vi kommer att utföra enkla undersökningar i par.

- Vi kommer att rita och skriva för att dokumentera vattnets olika faser och vattnets kretslopp.

 

IKT:

Det digitala verktyget kommer att använda kontinuerligt under arbetets gång. Power-Points genomgångar och filmer på smart board i helklass kommer att ske. Vi kommer att använda oss av Ipads för att dokumentera i bild.

Matriser

NO
Tema vatten

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Experiment
Jag kan med stöd av läraren ställa en hypotes och observera vad som händer.
Jag kan ställa en hypotes och observera vad som händer.
Vattnets former
Jag känner till med stöd av läraren att vatten kan finnas i olika former - gas, flytande och fast - samt vet hur dessa ser ut (rinnande vatten, is och vattenånga).
Jag känner till att vatten kan finnas i olika former - gas, flytande och fast - samt vet hur dessa ser ut (rinnande vatten, is och vattenånga).
Vattnets kretslopp
Jag kan med stöd av läraren visa förståelse för delar av vattnets kretslopp.
Jag kan visa förståelse för delar av vattnets kretslopp.
Jämförelse
Jag kan med stöd av läraren jämföra min hypotes och mitt resultat med en kompis.
Jag kan jämföra min hypotes och mitt resultat med en kompis.
Lösning och bladning
Jag vet med stöd av läraren vad en lösning och en blandning är och hur den ser ut.
Jag vet vad en lösning och en blandning är och hur den ser ut.
Dokumentation
Jag kan med stöd av läraren i text och bild dokumentera vad som händer.
Jag kan i text och bild dokumentera vad som händer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: