Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hällby förskola: Normer och värden

Skapad 2018-12-11 14:30 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vår verksamhet ska vila på en normkreativ grund där arbetet med normer och värden inte bara är en del av verksamheten - det ÄR verksamheten. Här gillar vi olika!

Innehåll

 

NORMER OCH VÄRDEN

 

Bakgrund:

 

När vi arbetar med normer och värden i förskolan är det viktigt att se hela dagen som en lärsituation. För barn i förskoleålder handlar kunskap om ett konkret lärande, aktuella stunder och situationer är viktiga att fånga och därför måste arbetet med normer och värden integreras i alla delar av verksamheten eftersom en lärsituation inom det här fältet kan dyka upp närsomhelst under dagen.

 

 Syfte:

 

Vår verksamhet ska bygga på en hållbar grund som vilar på de grundläggande etiska värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. I läroplanen för förskolan står det att människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Lpfö98, 2016 s.4).

 

Målformulering:

 

På Hällby förskola vill vi integrera en normkreativ arbetsgrund i verksamheten. Genom ett levande och aktivt värdegrundsarbete är förhoppningen att vi ska kunna arbeta med social hållbarhet på ett sätt som i längden kan lära barnen något om medmänsklighet och solidaritet. Förskolan ska lägga grunden till att barn på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

 

Målkriterier: 

 

Vi vill:

 

·         Använda oss av pedagogisk dokumentation.

·         Att alla barn får vistas i mindre grupper.

·         Vara medvetna om hur vi som pedagoger bemöter barnen, vilka ord vi använder och vilka normer eller värden som präglar vårt språkbruk.

·         Använda vardagen som lärsituation.

·         Arbeta med att stävja stereotyper och erbjuda alla barn många möjligheter att betrakta sig själva och andra i olika ljus.

·         Visa på hur olikheter är något positivt.

·         Stärka relationer inom gruppen

 

 

Arbetssätt: 

 

Vi kommer att:

·         Använda oss av pedagogisk dokumentation som underlag för analys och utvärdering.

·         Använda litteratur som öppnar för att prata normer och värden.

·         Möta barnen i leken och använda leken som redskap för att skapa lärsituationer som bygger på normer och värden.

·         Prata om känslor och erbjuda barnen att möta känslor genom flera sinnen; dans, musik, skapande till exempel. 

·         Mellan klockan 09-15 låta barnen vara indelade i mindre grupper.

·         Använda vardagen som ett arbetsredskap när vi arbetar med normer och värden. Det finns ofta situationer där vi ges möjlighet att uppmärksamma barn på de grundläggande värderingar och det demokratiska uppdrag som vår förskola bygger på.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: