👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelse

Skapad 2018-12-12 08:54 i Furudals skola Rättvik
Du ska i detta arbete lära dig att skriva berättelser som fångar läsaren dvs. berättelsens språkliga drag.
Grundskola 6 Svenska
Det finns många bra författare i världen, de skriver så att människor vill läsa det de skrivit. Du har också möjligheten att bli författare, men det krävs att du får lära dig hur man gör och att du tränar. När vi skriver i skolan kommer du få många verktyg som gör dig till en bättre författare. Så sätt igång och skriv!

Innehåll

Inledning

Genom tiderna har språket varit människans främsta redskap för att kommunicera med varandra. Ett sätt att förmedla tankar, åsikter och idéer.

Genom att få kunskap om berättande texters budskap och vilka ord och begrepp som kan användas för att uttrycka känslor, beskriva personer eller miljöer ska du utveckla din förmåga att skriva berättande texter med ett rikt och nyanserat språk.

Genom enskild bearbetning av dina texter, samt respons från lärare och klasskamrater ska du utveckla ditt skrivande.

Genom att själv ge respons på dina klasskamraters texter, öka din medvetenhet om berättelsens språkliga drag.

Övergripande mål

Kursplanemål

Genom undervisning i svenska ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

•skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra

•ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

Konkretiserade mål

Utveckla din förmåga att:

 • skriva texter med röd tråd, början - handling - slut.
 • tillämpa grundläggande regler för skriftspråket, såsom skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och sambandsord.
 • använda ordböcker och ordbehandlingsprogram.
 • skriva texter med ett rikt och beskrivande språk.
 • skriva texter och bearbeta dessa utifrån andras tips och råd.
 • bedöma innehåll i texter som någon annan har skrivit.
 • använda dialoger
 • ordförståelse
 • ej använda talspråk
 • meningsbyggnad, meningsföljd

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • skriva texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
  • stava, sätta ut skiljetecken och skriva meningar på ett varierande sätt - meningsbyggnad.
  • göra beskrivningar av personer och miljöer.
  • skriva så att det fångar läsarens intresse - utvecklade handlingar.
  • bedöma innehåll i texter som någon annan skrivit
  • utifrån respons bearbeta din text så att den blir ännu bättre.

Undervisning

 • Språkets struktur: stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler, meningsbyggnad, konjunktioner.
 • Uppbyggnad av berättande texter: röd tråd, början – handling – slut.
 • Beskrivningar - adjektiv.
 • Hur man använder en ordbok och ordbehandlingsprogram.
 • Strategier för hur man utvecklar sitt skrivande.

Uppgift

Skriv en berättelse som visar:

 • ett tydligt innehåll (början, handling, slut)
 • gestaltande beskrivningar (personer, miljöer, känslor, stämningar)
 • grundläggande skrivregler ( t.ex: stor bokstav, punkt, frågetecken, kolon, talstreck, komma, styckeindelning, rubriker osv.
 • att förbättringar gjorts efter andras respons

Du ska också ge respons på andras arbeten.

Uppgifter

 • Svenska - Dialoger youtube

 • Berättelse

 • Svenska - Beskrivningar från bilder/youtube

 • Ordförståelse

 • Meningsföljder

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text

----->
------>
------->
------->
Röd tråd
Det går inte att följa tankegång och röd tråd saknas.
Det finns en början till en röd tråd men tankegången hoppar.
Röd tråd framgår men tankegången är ibland svår att följa.
Röd tråd och tankegång framgår tydligt.
Början / Inledning
Har ingen början.
Har en otydlig början som inte leder vidare i texten..
Har en tydlig början.
Har en tydlig och intresseväckande början.
Handling
Har ingen handling.
Gör ett försök till att redovisa en handling.
Redovisar en handling som är lätt att följa.
Redovisar en tydlig handling som är lätt att följa och som ger en upplevelse.
Slut
Det finns inget slut. Berättelsen verkar fortsätta.
Försök till ett slut finns.
Ett tydligt slut som passar till texten.
Slutet knyter ihop texten på ett genomtänkt sätt.
Sambandsord
Använder inte sambandsord.
Använder sambandsord men varierar sig inte.
Använder sig av olika sambandsord men knyter inte ihop mening och sammanhang.
Meningar och sammanhang knyts ihop med en variation av sambandsord.
Meningsbyggnad
Felaktig meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och oftast korrekt.
Meningsbyggnaden varierar och är oftast korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och används på ett medvetet sätt.
Ordval
Texten har ett enkelt språk med upprepningar.
Texten har ett enkelt språk men utan upprepningar.
Textens ordförråd är varierat men upprepningar förekommer.
Texten har ett varierat språk som är anpassat till textens innehåll.
Tempus
Felaktigt tempus.
Tempusanvändning oftast korrekt.
Tempusanvändning är anpassad till olika tidsperspektiv.
Skriftspråk
Skiljer inte på skriftspråk och talspråk.
Följer ofta skriftspråkets regler.
Skiljer mellan tal och skriftspråk.
Syfte
Texten missar sitt syfte. Det är oklart att det handlar om t.ex. information, roande, skrämmande text.
Syftet framgår vid enstaka tillfällen.
Syftet framgår till största delen.
Syftet med texten framgår klart och tydligt rakt igenom.
Person
Texten saknar personbeskrivningar.
Texten har otydliga personbeskrivningar.
Texten har enkla personbeskrivningar.
Texten har detaljerade personbeskrivningar rakt igenom
Miljö
Texten saknar miljöbeskrivningar.
Texten har otydliga miljöbeskrivningar.
Texten har enkla miljöbeskrivningar.
Texten har detaljerade miljöbeskrivningar rakt igenom.
Känslor
Texten saknar känslobeskrivningar.
Texten har otydliga känslobeskrivningar.
Texten har enkla känslobeskrivningar.
Texten har detaljerade känslobeskrivningar rakt igenom.
Ge
Kan inte ge respons för att ändra i texten.
Kan ge respons på enklare detaljer som stavning, talstreck etc.
Kan ge respons på innehåll och motivera varför.
Ta och använda
Kan inte ta och använda sig av given respons
Kan ta och använda sig av enklare respons som t.ex. stavning och talstreck etc.
Kan ta och använda sig av respons på innehåll och ändra efter andras motiveringar.
Stavning
Texten innehåller många stavfel.
Texten innehåller stavfel på ljudstridiga ord.
Texten innehåller få stavfel.
Använder sig av ordböcker/ ordbehandlingsprogram och har därför sällan några stavfel.
Skiljetecken
Använder inte skiljetecken.
Använder punkt och stor bokstav.
Använder flera olika skiljetecken.
Använder skiljetecken som stämmer in och kan även lägga in dialoger med talstreck.