Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur - hur kan vi uppleva naturen

Skapad 2018-12-12 15:13 i Klöverängen Örebro
Vi undersöker och funderar vad vi vet om Naturen.
Förskola

Vi har valt att jobba med tema Naturen eftersom vår verksamhet bygger på vistelse utomhus både i naturen och på vår gård. Vi utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen utifrån våra gemensamma upplevelser i naturen.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska naturen under alla årstiderna. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att t.ex. göra olika experiment, skapa i ateljen med återbruksmaterial och vistas i vår omgivning så ger vi barnen möjlighet att utveckla och lära sig mer om naturen. Vi utgår från våra gemensamma upplevelser.

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp), utmanas i sitt sociala samspel och att värna samt respektera saker i sin omgivning.

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

Experiment av olika slag.

Vi utgår ifrån barnens spontana lek i vardagen och tillför naturmaterial in till avdelningen.

Vi låter barnen upptäcka naturen med alla sina sinnen.

Vi låter barnen vara med och skapa olika saker av återbruksmaterial.

Vi samtarar mycket om naturen och det som tillhör naturen.

Vi observerar vad barnen gör och samtala om för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska i olika sammanhang.

Dokumentation

Vi kommer att använda oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra vårt lärande och driva temat framåt.

Vi kommer att använda oss av avdelningens blogg och barnens lärlogg för att dokumentera det vi upplever och lär, tillsammans och enskilt.

 

Vi gör en dokumentationsvägg inne på avdelningen för att lättare se vart projektet vandrar under tidens gång.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: