👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, Idrott och hälsa, Eklandaskolan, årskurs 4 - 5, Ht 18 - Vt 19

Skapad 2018-12-12 21:50 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Denna planering omfattar hela läsåret Ht18 / Vt19. Den innefattar alla de 3 övergripande momenten i kursplanen för Idrott och hälsa. Dessa är 1. Rörelse 2. Hälsa och livsstil 3. Friluftsliv och utevistelse

Innehåll

Syfte, förmågor

Se nedan, Kopplingar till Läroplanen (Lgr 11).

 

Centralt innehåll

Se nedan, Kopplingar till Läroplanen (Lgr 11).

 

Kunskapskrav och bedömning

Bedömning görs fortlöpande av alla moment/lektionsinnehåll, se nedan, Matris för Idrott och hälsa årskurs 4 - 5.

Grundkrav; Lyssna på instruktioner, delta aktivt och gör ditt bästa, under givna regler och förutsättningar.

Det här ska du som elev få möjlighet att lära dig

 • Anpassa din rörelser efter aktiviteten
 • Anpassa dina rörelser efter takt och rytm vid rörelse till musik.
 • Orientera med hjälp av karta samt kunna de vanligaste karttecknen
 • Vistas i naturen
 • Simma 200 meter varav minst 50 meter i ryggläge.
 • Hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av hjälpredskap.
 • Kunna berätta om vad du upplever, mentalt och fysiskt, när du idrottar.
 • Visa att du vet varför uppvärmning är viktigt och hur man kan förebygga skador.

Så här kommer vi att arbeta

Struktur på lektionen:

Ordinarie lektion, Samling på mittlinjen, närvarokoll, kort genomgång av lektionsinnehållet, standarduppvärmning (eller elevledd uppvärmning), mer detaljerad genomgång och instruktion för dagens moment, vi genomför aktiviteten, plockar undan materialet gemensamt (alla hjälper till) samling mittlinjen, gemensam utvärdering och positiv feedback. Vissa lektioner utökar vi det teoretiska innehållet inklusive diskussioner för att kunna öva på att samtala om bla Hälsa och livsstil.

Det översiktliga upplägget är följande;

Vi börjar höstterminen med undervisning utomhus, därefter inomhus i idrottshallen (from v 40). Vi inleder med konditions och uthållighetsträning i form av terränglöpning, inkl Eklandavarvet, samt orientering, inkl kartkunskap. Därefter snabbhets och rörlighetsträning, intervaller och olika lekar. Vi avslutar med lagidrott, bollspel, redskapsgymnastik samt dans.

Vårterminen inleds med repetition av lagidrott, bollspel och dans. En lektion med vinterfriluftsliv (för att öva på att klä sig rätt, samt att röra på sig vinterklädd) kommer att ske i slutet av februar/början av mars. Till bollsport och lagidrotter lägger vi även introduktion till nätspelsidrotter. Vi provar någon ny idrott exv cheerleading och/eller kampsport, yoga. Vi testar puls och styrketräning, samt gymnastik utan redskap. Därefter går vi ut permanent from vecka 15. Vi inleder med repetition av orientering och friluftsliv, lekar utomhus samt lite mer lagidrott/bollspel och därefter fokus på friidrott inför Eklanda-OS.

Följande moment kommer att ingå

 • arbeta med olika former av hinderbanor och redskapsstationer
 • leka olika lekar
 • röra oss till musik och lära oss olika danser
 • spela olika bollsporter
 • orientera i närområdet och i skogen
 • träna på karttecken och tyda en karta
 • simtest och simundervisning (fortsättning och uppföljning av simtest årskurs 3)
 • lära oss mer om hur man använder hjälpredskap vid nödsituationer, livräddning, stabilt sidoläge mm 
 • samtala om vad vi gjort på lektionerna och hur det påverkar oss kroppsligt och mentalt 
 • diskutera hur man undviker skador och uppvärmningens betydelse

Elevens ansvar och inflytande:

 • Elevens ansvar är att komma i god tid för ombytet, vara rätt utrustad till varje idrottslektion.
 • Elevens ansvar är att deltaga och göra sitt bästa. i detta ingår att följa de regler och ramar som sätts upp kring lektionernas innehåll så att innehållet genomförs på ett säkert, tryggt och trevligt sätt för den enskilde eleven och för gruppen/klassen.
 • Eleven har möjlighet till inflytande bl a genom feedback på lektionernas innehåll vid varje lektions avslutning då utvärdering sker, samt även vid val av mindre moment, inklusive utformning av redskapsstationer, val av lekar, uppvärmningsövningar, presentation av delmoment (exv uppvärmning) från idrott eleven utövar på fritiden.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Matris Idrott och hälsa år 4 - 6, Eklandaskolan, Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Lägre
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Högre
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du har ännu inte visat förmågan att använda till viss del sammansatta motoriska grundformer vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du använder till viss del sammansatta motoriska grundformer vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du använder sammansatta motoriska grundformer, relativt väl, vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar ett väl anpassat rörelsemönster vid olika typer av sammansatta rörelser vid lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du har ännu inte visat förmågan att utföra enkla rörelser till musik.
Du kan utföra enkla rörelser till musik.
Du utför rörelser till musikens takt och rytm med förhållandevis god anpassning.
Du anpassar dina rörelser på ett komplext sätt med god känsla för takt och rytm i musiken.
Du har ännu inte visat förmågan att vistas i vatten och simma till viss del kortare sträckor.
Du vistas i vatten och simmar till viss del kortare sträckor.
Du har förmåga att simma i mag och ryggläge men når inte de uppställda kunskapskraven att kunna simma 200m varav 50 på rygg.
Du simmar i både mag- och ryggläge och når de uppställda kunskapskraven att simma 200m varav 50 på rygg.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
Du har ännu inte visat förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter
Du har viss förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter.
Du har god förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter och kan redogöra för detta på ett enkelt sätt.
Du har mycket god förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter och kan redogöra för detta på ett väl underbyggt sätt.
Du har ännu ine visat förmågan att på ett enkelt sätt redogöra för dina upplevelser av fysisk aktivitet och gör det då med enkelt underbyggda resonemang.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för dina upplevelser av fysisk aktivitet och gör det då med enkelt underbyggda resonemang.
Du redogör för upplevelser och effekter av fysisk aktivitet med relativt väl underbygda resonemang.
Du redogör för upplevelser och effekter av fysisk aktivitet med väl underbygda resonemang.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Du har ännu inte visat förmågan att orientera med viss säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med viss säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med relativt god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du har ännu inte visat förståelse för allemansrättens grundläggande värderingar.
Du har viss förståelse för allemansrättens grundläggande värderingar.
Du har förståelse för de rättigheter och syldigheter som råder enligt allemansrätten och kan i enkla drag redogöra för dem.
Du har förståelse för rättigheter och skyldigheter som råder enligt allemansrätten och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för dem.
Du har ännu inte visat förmågan att hantera till viss del olika nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Du hanterar till viss del olika nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Du hanterar olika typer av nödsituationer vid vatten under olika årstider på ett relativt säkert sätt.
Du hanterar på ett säkert sätt olika typer av nödsituationer vid vatten under olika årstider.