Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt 19

Skapad 2018-12-16 20:21 i Vinbergsskolan Falkenberg
Denna termin lägger vi fokus på skriva olika sorters texter, skapa goda läsupplevelser, presentera olika författare och argumentation.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Denna termin lägger vi fokus på att fortsätta skriva olika sorters texter och ge kamratrespons, skapa goda läsupplevelser genom läsförståelse. Utöver det kommer vi arbeta med muntliga debatter kring samer, nordiska språk samt grammatik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:


-läsa anpassade texter flytande med god läsförståelse
-berätta om en texters budskap 
-skriva olika slags texter för olika ändamål
-använda vanliga skrivregler
-ge återkoppling på kamraternas skrivuppgifter
-argumentera  muntligt för dina åsikter 
-söka information från olika källor och värdera dessa
-anpassa språket till olika sammanhang

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:
- läsa anpassade texter med flyt och med god läsförståelse
-koppla det du läser till dina egna erfarenheter

-föra resonemang kring olika texters budskap och beskriva dina upplevelser av läsningen
- använda vanliga skrivregler
- skriva olika slags texter för olika ändamål

- ge formativ kamratrespons på dina kamraters texter
- söka och värdera information från olika källor

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med:
- högläsning och samtal kring böcker
- läsning i mindre grupp och enskilt
- läsförståelse i olika former t.ex. textsamtal
- skriva texter för olika ändamål
- språklära t.ex. skrivregler, stavning, ordbok och ordklasser
- att söka och värdera information från olika källor

- debattera kring utvalda ämnen.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: