Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2018-12-18 14:59 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Biologi
Hur klarar sig ugglan på vintern? Vem bygger gångar under snön? Var är igelkotten på vintern? Vad äter älgen på vintern?

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här momentet ska du kunna:

 • ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern.
 • ge exempel på hur olika växter klarar vintern.
 • förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris NO 4-6

F (ej godtagbara kunskaper)
E (godtagbara kunskaper)
C (mer än godtagbara kunskaper)
A (mer än godtagbara kunskaper)
Förmågan att kommunicera och ta ställning (samtala och säga vad man tycker)
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör (B: hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet) (F: energi, teknik, miljö och samhälle) (K: energi, miljö, hälsa och samhälle) genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan inte samtala om ett ämne och framföra mina åsikter.
Jag kan samtala om ett ämne och framför åsikter. Jag kan på något sätt bidra med tankar som kan leda samtalet framåt.
Jag kan reflektera och komma med egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta. Jag gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser, samt ger enkla motiveringar. Jag leder samtalet framåt.
Jag kan argumentera för den egna åsikten utifrån faktakunskaper. Gör jämförelser och drar egna slutsatser med motivering. Jag motiverar mina värderingar och ställningstaganden (jag säger vad jag tycker och varför jag tycker så). Jag leder samtalet framåt och kan få med andra i samtalet.
Förmågan att söka och hantera information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan inte söka fram och granska källors trovärdighet. Jag kan inte använda mig av informationen som jag sökt fram.
Jag kan söka fram och granska källans trovärdighet. Jag kan använda mig av informationen som jag sökt fram.
Jag kan söka fram olika sorters information, granska dem och jämföra innehållet (likheter och skillnader). Jag kan använda informationen till att skapa eget material.
Jag kan söka fram olika sorters information från olika källor, granska dem och jämföra dem med varandra (likheter och skillnader). Jag kan använda informationen till att skapa egna material och sätta informationen i nya sammanhang.
Förmågan att genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan inte delta vid undersökningar/ experiment. inte samtala om resultatet. Jag kan inte ställa enkla frågor kopplade till arbetsområdet. Jag använder inte materialet i undersökningen på ett säkert sätt och vet inte hur det ska användas.
Jag deltar med stöd av andra vid undersökningar/ experiment och i arbeten. Jag kan ställa enkla frågor kopplat till arbetsområdet med hjälp av andra. Jag använder materialet i undersökningen på ett säkert sätt och vet hur sakerna ska användas.
Jag genomför undersökningar/ experiment utifrån givna instruktioner. Jag kan ställa frågor kopplat till arbetsområdet. Jag använder materialet i undersökningen på ett säkert sätt och vet hur sakerna ska användas.
Förmågan att analysera (beskriva, förklara och se samband i undersökningar)
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Jag kan inte samtala om resultatet, jag kan inte se likheter och skillnader och jag kan inte komma med förslag på förbättringar. Jag kan inte dokumentera det jag gör med ord och/eller bild.
Jag kan samtala om resultatet, jag kan se likheter och skillnader och jag kan komma med förslag på förbättringar. Jag kan dokumentera det jag gör med ord och/eller bild.
Jag kan samtala om resultatet, jag kan se likheter och skillnader och jag kan komma med förslag på förbättringar. I mina samtal kan jag se enkla samband till orsaker och händelser. Jag kan förklara samband kring händelser med handledning och drar enkla slutsatser. Jag kan i flera led dokumentera det jag gör med ord och/eller bild.
Jag kan samtala om resultatet, jag kan se likheter och skillnader och jag kan komma med förslag på förbättringar. I mina samtal kan jag se samband till orsaker och händelser (felkällor). Jag kan förklara samband kring händelser och drar slutsatser. Jag kan i flera led dokumentera det jag gör med ord och bild.
Förmågan att använda begrepp (viktigaste orden inom ämnet)
Eleven har grundläggande kunskaper om (B: biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.) (F: fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.) (K: materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.)
Jag kan inte säga begreppen och kan inte beskriva dem.
Jag kan säga begreppen och beskriva dem för någon.
Jag använder oftast rätt begrepp. Jag kan förklara hur olika begrepp hänger ihop.
Jag använder alltid rätt begrepp. Jag kan förklara med exempel hur begreppen hänger ihop och ge förslag på hur begrepp kan sättas i nya sammanhang.
Förmågan att analysera (beskriva, förklara och se samband)
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om (B: hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen) (F: elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband) (K: uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning). Eleven kan också beskriva och ge exempel på (B: människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer) (F: energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.) (K: uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.)
Jag kan inte beskriva och förklara saker och händelser med ord och/eller bild. Jag kan inte beskriva och förklara samband mellan saker och händelser (varför det blir som det blir).
Jag kan beskriva och förklara saker och händelser med ord och/eller bild. Jag kan på ett enkelt sätt med stöd av andra beskriva och förklara samband mellan saker och händelser (varför det blir som det blir).
Jag kan beskriva och förklara saker och händelser med ord och/eller bild. Jag kan beskriva och förklara samband mellan saker och händelser (varför det blir som det blir) och se sambanden ur olika perspektiv.
Jag kan beskriva och förklara saker och händelser med ord och/eller bild. Jag kan beskriva och förklara samband mellan saker och händelser (varför det blir som det blir) och se sambanden ur olika perspektiv. Jag kan koppla mer än en orsak eller en konsekvens till en händelse (diskuterar för- och nackdelar på kort och lång sikt).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: