Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 19 PP Projekt Design house IKEA

Skapad 2018-12-19 15:26 i Holstagårdsskolan Helsingborg
I detta ämnesövergripande projekt ska vi titta närmare på: Vem producerar? Var sker produktionen? Vilka konsumerar? Hur sker transporten? Hur kan produktens livscykel göras ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbart? Vi kommer att titta på rörelsemönster, teknik, milöpåverkan och konsekvenstänk.
Grundskola 8 Biologi Geografi Svenska Teknik
I det här projektet kommer ni att följa en produkt från råvara till produkt, transport, konsumtion, återvinning eller kassering.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Du ska kunna lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.

Du kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

Du kan lära och utforska både självständigt och i samarbete med andra.

Du skall få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Biologi, kemi och teknik.

I NO ämnena och teknik kommer du och en kompis skapa en produkt som skall kunna säljas på IKEA. När produkten är klar kommer ni göra en materialundersökning där ni tittar på var ifrån komponenterna tillverkas och ur material färdas över världen för att bearbetas till en färdig produkt. Ni kommer även titta på hur produkten påverkar naturen när den är färdig brukad. Ni kommer med andra ord undersöka er produkts lokala och globala påverkan.

Eran produkt skall presenteras i TinkerCAD och även i 3D utskriven prototyp.

Svenska

På svenskan kommer vi framförallt att jobba med att kombinera text med bilder samt att muntligt presentera ert material. I er presentation kommer ni även att använda er av olika digitala verktyg för att förstärka det ni vill säga.

Ni ska också skriva en faktatext utifrån några specifika frågeställningar samt visa att ni kan göra en källförteckning. 

Det vi även kommer att ägna oss åt är att lära oss mer om hur man använder källor. Hur ska man veta om en källa är pålitlig och hur ska man göra när man hänvisar till en källa?

 

Geografi

I ämnet geografi ska ni beskriva och resonera om:

Vilka råvaror och branscher som är dominerande och viktiga för svenskt näringsliv.

Var och varför olika varor produceras på olika platser, i globalt perspektiv, utifrån varierande produktionsfaktorer.

Hur och varför det globala transportmönstret över jordklotet ser ut på ett visst sätt.

Var efterfrågan och konsumtion främst sker i ett globalt perspektiv.

Hur produktion, transport och konsumtion bör ske på ett socialt-, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

 

Arbetsbeskrivning

Ni kommer att arbeta i par. De första veckorna kommer vi att introducera projektet samt ge er lite kött på benen i form av föreläsningar och praktiska tips, så ni vet hur ni skall gå tillväga i ert arbete.

Varje grupp/person kommer tilldelas en vara eller produkt.

Följande frågeställningar ska du utgå ifrån i ditt arbete och besvara i er redovisning;

 • Varifrån kommer varan? Varför produceras varan just i detta geografiska område/områden?
 • Hur tillverkas den?
 • Vilken livslängd har varan?
 • Hur "viktig" är varan?
 • Hur transporteras den till oss konsumenter (glöm inte tillverkningsleden)?
 • Vilken miljöpåverkan har varan? Titta här på tillverkning, transport, konsumtion och återvinning.
 • Hur påverkas hälsan av varan (produktion, användande och återvinning)?
 • Vilka etiska perspektiv finns det på hur varan tillverkas och konsumeras? Titta här bl a på arbetsförhållande för de som arbetar med att tillverka eller producera varan.
 • Vad händer med varan när den är "slutkonsumerad"?
 • Hur förändras regionens ekonomi av produktionen av varan?

Som ett tips kan man ha en plus och minuslista som man gör över varan där man listar olika kriterier. Sedan får man väga de olika positiva och negativa konsekvenserna för produkten och argumentera utifrån dessa. Ännu ett tips är att titta på innehållsförteckningen  och titta på ett ämne i taget.

Er examination

När ni redovisar:

 • Kunna visa varan i TinkerCAD samt/alt modell. 
 • Kunna förstärka ert budskap med hjälp av presentationsprogram.
 • Presentationen får max vara 10 minuter, min 5 minuter.

Som åhörare:

 • Vara aktiv lyssnare.
 • Kunna ställa frågor till gruppen efter redovisningen.

 

En skriftlig inlämning:

          - faktatext om en råvara/material.

 

Projektet avslutas med ett besök på IKEA där vi tittar på hur Ikea tänker kring hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bi Tk Ge
Design house IKEA

F
E
C
A
Använda fakta & begrepp
Sv, Ge, No, Tk
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
konstruktion
Tk
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Muntlig redovisning
Sv
Muntliga redogörelser Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Resonera om hållbar utveckling
Sv, Ge, No, Tk
Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för du välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Undersöka och resonera- geo
Beskriva mönster och resonera om orsaker och konsekvenser
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut, har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut, har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut, har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Faktatext -sv
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: