👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-Barns rättigheter, ht-18

Skapad 2018-12-20 08:45 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Eleven ges möjlighet att vidga sin medvetenhet och kunskap om omvärlden med stöd Barnkonventionen och demokratiska processer.

Innehåll

Omvärldskunskap

Vilket område bedömer du att eleven behöver fördjupa sig i?

Eleven utvecklar sin förmåga att:
värdera och reflektera om barns rättigheter och demorkatiska värden,
utveckla förmågan att uttrycka sina åsikter i olika frågor,
värdera och reflektera andras åsikter i olika frågor.

Syfte

Få en förståelse för demokratiska processer och värden, med regelbundna klassråd och samtal om normer och regler. I samband med FN-dagen uppmärksammas barnkonventionen och de mänsklig rättigheterna.

Konkretisering

Hur ska målen konkretiseras för just det här arbetsområdet?

Eleven får möjlighet att utveckla sin kunskap om Barnkonventionen och barns rättigheter. Eleven tränas i att tillsammans med andra kamrater diskutera vad hon/han tycker är rätt och fel, samt lyssna till andras åsikter. Eleven deltar aktivt i klassråd för att ta beslut i demokratiska processer. Vidare accepterar eleven ett demokratiskt taget beslut i klassen, även om det inte blev som han/hon ville. Eleven känner till några olika regler från sitt vardagsliv och berättar varför de behövs.

Undervisning

I samspel med jämnåriga kamrater samtalar eleverna om barns rättigheter och Barnkonventionen.

Eleverna är aktiva i samtal kring demokratiska val genom att delta i regelbundna klassråd, val av elevrådsrepesentanter, samtal om normer och regler. Eleverna övar att bli trygg med att formulera egna åsikter och att kunna lyssna till andras åsikter.

Eleverna får förståelse för hur demokrati fungerar.
Bedömning

Eleven bedöms i sin förmåga att:

- aktivt delta och ta ställning i viktiga elevfrågor i klassen och på skolan

- lyssna på andras förslag 
- känna till regler i olika sammanhang och kunna berätta varför de behöver finnas
- berätta några punkter som finns med i FN:s barnkonvention

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3