Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2018-12-20 12:37 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Matteborgen 6A kap 4
Grundskola 6 Matematik
Nu kommer vi en tid framöver arbeta med koordinatsystem och lägesmått. Vi kommer att arbeta med proportionella samband, rita tabeller o samt läsa av diagram. Vi kommer också att bestämma typvärde, median och medelvärde.

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt utvecklar matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. Eleverna ska även utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska sitationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Det här ska vi göra

 •  beskriva och rita koordinatsystem
 • avläsa och skriva koordinater i punkter
 • rita in koordinater i ett koordinatsystem
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • beskriva och förstå begreppen, typvärde, median och medelvärde
 •  använda praktisk material
 • spela spel bl.a sänka skepp
 • skapa visuella bilder för beräkningar
 • träna på vardagliga problem hur man kan använda matematiken
 • arbeta på individuell nivå i arbetsböckerna

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

 •  rita och avläsa ett koordinatsystem
 • sätta in punkter i ett koordinatsystem
 •  läsa av ett diagram med proportionella samband
 • att beräkna och ta fram typvärde, median och medelvärde
 • Visa hur du resonerar för att räkna ut matematiska problem
 • Vara delaktiga i samtal och diskussioner på lektionerna
 • Delta på lektionerna och vara aktiv och arbeta med dina uppgifter
 •  ta ansvar för din egen utveckling och kunskap genom att bl.a göra läxorna eller ta hem om du ligger långt efter, 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Koordinatsystem och lägesmått.

Måste utvecklas
Denna ruta fylls eventuellt i av läraren.
osäker
ganska säker
säker
När jag ska:
skriva koordinater för en punkt i ett koordinatsystem
rita ett koordinatsystem och sätta ut punkter
avläsa och fylla i en tabell som visar proportionellt samband
avläsa och rita ett diagram till ett proportionellt samband
bestämma typvärde på resultatet i en undersökning
bestämma medianen av resultatet i en undersökning
räkna ut medelvärdet av resultatet i en undersökning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: