👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Vt-19 Matematik

Skapad 2018-12-20 19:12 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under vårterminen kommer vi i ämnet matematik att arbeta med geometri, temperatur och diagram, procent samt en introduktion av enkel kombinatorik, sannolikhet och chans. Vi kommer även fortsätta arbeta med tal och decimaltal, samt arbeta med mer bedömningsövningar som utvecklar den muntliga förmågan (som träning inför det nationella provet i åk 6)

Innehåll

Vad kommer matematiken i åk 5 vt-19 att innehålla?

 • Arbetsområdet geometri
 • Arbetsområdet temperatur och diagram
 • Arbetsområdet procent
 • Arbetsområdet tal (som innefattar negativa och positiva tal, samt enklare ekvationer)
 • Arbetsområdet decimaltal (t ex avrundningar)
 • Arbetsområdet enkel kombinatorik, sannolikhet och chans
 • Mer bedömningsövningar som utvecklar den muntliga förmågan inför det nationella provet i åk 6

Såhär kommer vi att arbeta: 

 • Veckans mattemål 
 • Lärobok Matteborgen 5A och 5B 
 • Gleerups digitala mattebok 
 • Praktiska övningar med laborativt material 
 • Muntliga övningar 
 • Självvärdering och utvärdering 
 • Problemlösning

Såhär kommer du att bedömas: 

 • din förmåga att lösa matematiska problem
 • din förmåga att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
 • ditt tillvägagångssätt vid redovisningar av lösningar, såväl skriftligt som muntligt 
 • dina kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i olika sammanhang
 • din förmåga att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
 • din förmåga att välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • ditt deltagande vid muntliga aktiviteter för att redogöra och samtala om tillvägagångssätt samt där du också för och följer matematiska resonemang
 • din förmåga att delta i par- och grupparbete och/eller diskussioner  
 • ditt arbete i matematikportalen genom olika uppdrag, uppgifter och läxor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Åk 5 Vt-19 Matematik

Geometri

När du arbetat med avslutat område ska du kunna:
 • Ma  4-6   Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Räkna ut en rektangels area (Matteborgen 5A)
använda ett lämpligt räknesätt för att räkna ut en rektangels area
använda ett lämpligt räknesätt med säkerhet för att räkna ut en rektangels area
Använda enheterna cm² och m² för area (Matteborgen 5A)
använda enheterna cm² och m²
använda enheterna cm² och m² med säkerhet
Använda enheterna meter, kilometer och mil (Matteborgen 5A)
använda enheterna meter, kilometer och mil
använda enheterna meter, kilometer och mil med säkerhet
Växla mellan olika längdenheter (Matteborgen 5A)
växla mellan de olika längdenheterna meter, kilometer och mil
växla mellan de olika längdenheterna meter, kilometer och mil med säkerhet
Förstå och använda skala (Matteborgen 5A)
förstå vad skala står för och kunna utföra olika beräkningar
förstå vad skala står för och med säkerhet kunna utföra olika beräkningar
Veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90° (Matteborgen 5B)
kunna se och jämföra räta, spetsiga och trubbiga vinklar
kunna se och jämföra räta, spetsiga och trubbiga vinklar med säkerhet
Veta hur många grader ett helt varv och ett halvt varv är (Matteborgen 5B)
kunna räkna hur många grader ett helt varv samt ett halvt varv på en cirkel
kunna räkna med säkerhet hur många grader ett helt varv samt ett halvt varv på en cirkel
Mäta och rita vinklar med gradskiva (Matteborgen 5B)
kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
kunna mäta och rita vinklar med gradskiva med säkerhet
Vinkelsumman i en triangel är 180° (Matteborgen 5B)
Förstå och räkna med vinkelsumman i en triangel
Förstå och räkna med vinkelsumman i en triangel med säkerhet
Symmetriaxlar och symmetriska bilder (Matteborgen 5B)
Kunna förstå, rita och upptäcka symmetriaxlar och symmetriska bilder
Kunna förstå, rita och upptäcka symmetriaxlar och symmetriska bilder med säkerhet

Temperatur och diagram

När du arbetat med avslutat område ska du kunna:
 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa av en termometer (Matteborgen 5A)
läsa av en termometer
läsa av en termometer med säkerhet
Läsa av och förstå linjediagram (Matteborgen 5A)
läsa av och förstå linjediagram
läsa av och förstå linjediagram med säkerhet
Rita linjediagram (Matteborgen 5A)
rita linjediagram
rita linjediagram med säkerhet
Räkna ut medelvärde (Matteborgen 5A)
förstå vad medelvärde betyder samt kunna räkna ut det
förstå vad medelvärde betyder samt kunna räkna ut det med säkerhet
Läsa av och förstå cirkeldiagram (Matteborgen 5A)
läsa av och förstå cirkeldiagram
läsa av och förstå cirkeldiagram med säkerhet

Procent och kombinatorik

När du arbetat med avslutat område ska du kunna:
 • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25% (Matteborgen 5B)
förstå och räkna med procent med hjälp av de olika räknesätten
förstå och med säkerhet räkna med procent med hjälp av de olika räknesätten
Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är (Matteborgen 5B)
Förstå och avläsa cirkeldiagram, samt avgöra genom uträkningar med hjälp av de olika räknesätten hur många procent de olika delarna är
Förstå och avläsa cirkeldiagram, samt med säkerhet avgöra genom uträkningar med hjälp av de olika räknesätten hur många procent de olika delarna är
Dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser (Matteborgen 5B)
Dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
Dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser med säkerhet
Veta på hur många olika sätt du kan kombinera t ex två tröjor och tre par byxor (Matteborgen 5B)
utföra beräkningar inom kombinatorik
utföra beräkningar inom kombinatorik med säkerhet

Taluppfattning

När du arbetat med avslutat område ska du kunna:
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6   Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6   Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Veta i vilken ordningsföljd man räknar med de fyra räknesätten i uppgifter som t ex 14 + 8 x 4 (Matteborgen 5B)
veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion
veta med säkerhet att multiplikation och division går före addition och subtraktion
Kunna räkna division med minnessiffra (Matteborgen 5B)
Kunna räkna division med minnessiffra
Kunna räkna division med minnessiffra med säkerhet
Förstå vad som menas med positiva och negativa tal samt kunna jämföra och storleksordna (Matteborgen 5B)
kunna räkna, jämföra och storleksordna positiva och negativa tal
kunna räkna, jämföra och storleksordna positiva och negativa tal med säkerhet
Kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t ex 10 - 5 = ? + 2 (Matteborgen 5B)
förstår att summan på båda sidor av likhetstecknet ska vara lika och utifrån detta räkna ut vilket tal som gömmer sig där tecknet står
förstår att summan på båda sidor av likhetstecknet ska vara lika och utifrån detta med säkerhet räkna ut av vilket tal som gömmer sig där tecknet står

Decimaltal

När du arbetat med avslutat område ska du kunna:
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Avrunda decimaltal till närmaste heltal (Matteborgen 5B)
kunna avrunda decimaltal till närmaste heltal
kunna avrunda decimaltal till närmaste heltal med säkerhet
Utföra beräkningar med decimaltal inom de fyra olika räknesätten samt avgöra om dina beräkningar är rimliga (Matteborgen 5B)
kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal, samt avgöra om beräkningarna är rimliga
kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal med säkerhet, samt avgöra om beräkningarna är rimliga