👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering fokusområden språk och kommunikation genom sagornas värld och fantasi.

Skapad 2018-12-21 09:46 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Barn är av naturen nyfikna och vetgiriga och i sin lek strävar de efter att förstå sin omvärld. För att barn ska förstå de sammanhang de är involverade i behöver de utveckla sin förmåga att kunna uttrycka sina tankar och funderingar i vardagliga samanhang. Det kan till exempel vara att kunna diskutera och berätta vad dem gör. Eller att dem får ord att använda till görandet. Under terminen kommer språk och kommunikation ligga som en röd tråd i allt vi gör. Genom vårt arbete med Sago-temat och genom våra andra fokusområden kommer barnen att få möta olika språkmiljöer.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Genom arbetet med vårt sagotema vill vi lägga grunden för att barngruppen utvecklar sitt talspråk, ökar sitt ord och begreppsförråd samt utvecklar sin förmåga att samspela och kommunicera med varandra. Vi vill lägga grunden till en trygg barngrupp där barnen får tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

Vi vill att barnen ska få en så bra språkutveckling som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Vi vill att barnen ska få ett rikt talspråk och ett ökat ordförråd.

Vi vill även ge de yngsta barnen möjlighet att uttrycka sig genom TAKK.

TAKK vill vi även ska hjälpa de äldre barnen att synliggöra orden.

Vi vill att de barn som behöver och har ett intresse ska få utmaning i sin skrivutveckling. 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Genom språkstimulerande aktiviteter såsom språklekar, rim och ramsor, sång och musik, berättande och boksamtal kommer barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sig språkligt. Barnen får träna på att samspela, använda lägesbegrepp, leka med ord, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra. De utvecklar även sin förmåga att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar på olika problem som kan dyka upp. 

Genom olika läsgrupper kommer vi att läsa böcker som utmanar barnen på deras nivå. Grupperna utformar vi utifrån barnens förutsättningar.  Tillsammans med barnen samtalar vi om vad boken handlar om genom att utgå både från text och bild. Litteratur utifrån barnens ålder och intressen finns lättillgänglig för barnen på Rågfältet. Vi skapar attraktiva läsmiljöer för barnen som lockar till läslust.

I leken kommer barnen att få möta språk och kommunikation. Vi pedagoger ska vara där och stötta barnen i deras samspel och genom att hjälpa dem att sätta ord på det de gör.

Vi arbetar med Takk( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och tecknar siffror och ord som hör till måltiderna, kläder, färger mm. 

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen kontinuerligt ta del av sina egna lärprocesser genom att tillsammans med barnen utvärdera olika lärsituationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Genom reflektioner tillsammans med barnen kan vi se hur de har ökat sina kunskaper. Vi pedagoger kommer att ta bilder, filma och anteckna som dokumentation för att följa processerna som sker både individuellt och i barngruppen.

Med hjälp av dokumentationen kommer vi pedagoger att utvärdera och analysera lärprocesserna.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016