👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsplan för Svedjans förskola

Skapad 2018-12-21 10:17 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Arbetet kring vår trygghetsplan, likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Innehåll

Huvudmans ansvar
Hedemora kommun är ansvarig för att det upprättas en plan för de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och att dessa genomförs. Vidare är Hedemora kommun ansvarig för att personalen fullgör sina skyldigheter enligt lagen.
Förskolechef är skyldig att skyndsamt utreda omständigheter kring anmäld kränkning.

Förskolechefs ansvar

I verksamheten är förskolechef ansvarig för att en plan upprättas och åtgärder/aktiviteter genomförs.
En förskolechef som får kännedom om att ett barn anser sig blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Förskolechef ska se till att all personal, barn och vårdnadshavare känner till Trygghetsplanen och årligen upprätta, utvärdera och utveckla en plan i samverkan med personal, barn och informera vårdnadshavare.
Förskolechef ska dokumentera misstänkt kränkning och vidtagna åtgärder

Personalens ansvar

Trygghetsplanen ska följas av all personal.
Vid kännedom om kränkande behandling anmäler personal detta till förskolechef.
Personal ska dokumentera misstänkt kränkning och vidtagna åtgärder

Flickor och pojkars informella ansvar
Flickor och pojkar ska ges möjlighet att berätta för vuxen om misstänkt kränkande behandling
Flickor och pojkar ska bemöta alla på ett respektfullt sätt

 

Rutiner för utredning, åtgärder, dokumentation och uppföljning

Om barn kränkt barn
Arbetsgång vid misstänkt kränkande behandling mellan barn:

 • Alla vuxna är skyldiga att omgående starta en utredning om man får vetskap om att ett barn blivit kränkt.
 • Samtal med de inblandade barnen hålls.
 • Vårdnadshavare informeras.
 • Arbetet dokumenteras i KB-process (draft-it)
 • Förskolechef informeras.
 • Dokumentation sker fortlöpande.
 • Uppföljning efter 2 veckor.
 • När arbetet är slutfört skickas dokumentationen till förskolechef.

Om vuxen kränkt barn
Arbetsgång vid misstänkt kränkande behandling mellan vuxen och barn: 

 • All personal är skyldig att anmäla misstanke om vuxen kränker barn till förskolechef. 
 • Förskolechef samråder med övriga förskolechefer. 
 • Utredning startar omgående. 
 • Vårdnadshavare informeras kontinuerligt under utredningens gång. 
 • Samtal sker med det berörda barnet tillsammans med vuxen som barnet känner sig trygg med. 
 • Information till den berörda vuxne om rätten att anlita den fackliga organisationen som stöd. 
 • Samtal hålls med den berörda vuxne tillsammans med ytterligare en förskolechef. 
 • Rapport skrivs där en analys och bedömning finns med. 
 • Vid behov upprättas en handlingsplan. 
 • Förvaltningsledningen informeras om den bedömning som förskoleteamet gjort. 
 • Förskolechef tar i samråd med förvaltningsledningen ställning till om ett fackligt ombud ska informeras.
 • Förskolechef följer upp ärendet med barnet tillsammans med någon vuxen som barnet känner sig trygg med.
 • Förskolechef följer upp ärendet med den vuxne tillsammans med ytterligare en förskolechef.
 • Utredning, samtal och handlingsplan dokumenteras.

Utvärdering av planen
Utvärdering av delområden sker fortlöpande under året. Planen som helhet utvärderas och revideras i maj varje år. 

 

Trygghetsarbetet, förebyggande arbete mot kränkande behandling. Information om trygghetsarbetet.

  Tidpunkt Ansvar Utvärdering
Utvecklingssamtal
Informera om trygghetsplanen. Ta med fråga om trygghet och trivsel i samband med samtalet.
 
Höst/vår med vårdnadshavare
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Arbetsplatsträff
Gå igenom trygghetsplanen med pedagoger.
 
Höst/vår
Förskolechef
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Regelbundna samtal med barnen
Samtal i samlingar och enskilt i förebyggande syfte.
 
Kontinuerligt under året
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Trygghetsplanen publiceras
Läggs ut på kommunens hemsida och unikum samt anslås på varje förskola.
 
September
Förskolechef/pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.

Barns delaktighet i trygghetsarbetet, förebyggande arbete

  Tidpunkt Ansvar Utvärdering
       
Implementering av Barnkonventionen
 
 
Höst/vår
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Miljö/material
Vi diskuterar vår miljö och vårt material utifrån aspekten hur de stimulerar till kreativitet och möten mellan flickor och pojkar.
 
Regelbundna reflektioner i olika samtalsforum för personal och barn
Förskolechef/pedagoger
Miljöobservation utifrån aspekten flickor/pojkar. Hur används miljön och hur behöver den kompletteras/förändras? Oktober och mars
Göra trygghetsplanen känd.
Göra planen känd för barn och vårdnadshavare i olika arbetsmoment, trivselkväll, mm.
Kontinuerligt under året Pedagoger Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Samtal med barnen
Dagliga samtal med barnen i leken, samling, måltider, mm
Kontinuerligt i verksamheten, start hösten 2018
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.

Kartläggning och nulägesanalys

  Tidpunkt Ansvar Utvärdering
Samtal i olika forum
Samtal med vårdnadshavare, barn och personal i olika forum under året.
Vid t ex utvecklingssamtal, APT, pedagogmöten, arbetslagsplanering, samling. Vårdnadshavarenkät.
Förskolechef/pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj. 
Trygghetsvandring
Trygghetsvandring genomförs med barnen.
Höst/vår
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Identifiera riskområden
Observationer görs för att identifiera riskområden.
Kontinuerligt
Pedagoger
Sammanställning av observation kring riskområden görs i september och februari.
Dokumentationsgenomgång
Eventuella kränkningsärenden under året gås igenom.
Planeringsdag i maj
Förskolechef
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.

Mål och konkreta åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

  Tidpunkt Ansvar Utvärdering
Kön
Observation av barnens lek. 
Pedagoger läser litteratur om ämnet.
Observationer av miljön höst och vår med aspekten flickor/pojkar 
Pedagoger Förskolechef
Oktober och mars 

Könsövergripande identitet eller uttryck

Observation så att flickor och pojkar har tillgång till allt material ute.
Kontinuerliga observationer
Pedagoger
Oktober och mars
Etnisk tillhörighet
Lyfta barnens olika kulturer och språk.
Erbjuda litteratur på eget modersmål      (t ex med hjälp av Polyglutt)
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars
Religion eller trosuppfattning
Genom litteratur ge barnen möjlighet att reflektera kring olika kulturer/religioner.
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars
Funktionsvariation
Aktiviteter anpassade efter barnet.
Litteratur om allas lika värde.
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars
Sexuell läggning
Erbjuda litteratur om olika familjekonstel-lationer. 
Öppet, lyssnande och bekräftande klimat.
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars
Ålder
Bemöta varje flicka och pojke utifrån mognad och för den individ den är. 
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016