👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NPF - ett värdegrundsarbete

Skapad 2018-12-23 15:24 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 8 Svenska
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Innehåll

Tidsperiod: Vårterminen 2019, med start v 3.

Innehåll:

 • Läsa, söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor, såsom nyhetsartiklar, faktatexter och filmer.
 • Skapa en powerpoint.
 • Muntlig presentation.
 • Analysera filmen "Rain man".

Bedömning: se matris

Uppgifter

 • Svenska: NPF arbetsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
NPF - ett värdegrundsarbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
PowerPoint
Fakta Bilder
Din PowerPoint är något otydlig pga att den innehåller långa meningar av fakta samt bilder som enbart till viss del kompletterar innehållet.
Din PowerPoint är tydlig och innehåller kortfattad fakta samt bilder som kompletterar innehållet.
Kommunikativ kvalité
Syfte och sammanhang
Din redogörelse är inte anpassad till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har viss anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har god anpassning till syfte och sammanhang.
Medveten om mottagare
Du använder ord som du inte själv behärskar. Du anpassar inte ditt språk till de som lyssnar.
Du använder ett enkelt språk. Du försöker anpassa språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du försöker förklara svåra ord.
Du använder ett mer varierat språk. Du anpassar språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du förklarar svåra ord.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk. Du anpassar språket på ett medvetet sätt.
Innehåll
Din redogörelse är för kortfattad.
Du redogör för ditt ämne på ett enkelt och kortfattat sätt.
Du redogör för ditt ämne på ett utvecklat sätt dvs innehållet är tydligt och du har egna tankegångar kring innehållet.
Du redogör för ditt ämne på ett välutvecklat sätt, vilket leder till att du förmedlar upplevelser och engagemang på ett trovärdigt sätt.
Struktur
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din redogörelse.
Du har en i huvudsak fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en relativt väl fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en väl fungerande struktur, vilket bl a innebär att du har naturliga övergångar mellan olika avsnitt.
Inledning och avslutning
Du har tänkt igenom innehållet och försöker t ex göra en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Du har tänkt igenom innehållet och har t ex en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Presentation
Hjälpmedel Självständighet från manus/ Kontakt med åhörarna
Du använder inga hjälpmedel. Du är låst vid anteckningar vilket leder till att du inte möter lyssnarna.
Du använder hjälpmedel med en viss otydlighet. Du redovisar med anteckningar som stöd och får då viss kontakt med lyssnarna.
Du använder hjälpmedel som en naturlig del i din redogörelse. Du talar fritt och ledigt med anteckningar som stöd och får då kontakt med lyssnarna.
Du använder dig fritt av hjälpmedel som bidrar till att förtydliga redogörelsen. Du talar fritt på ett övertygande sätt, möter lyssnarna och vet hur du ska fånga deras intresse.
Röst och kroppspråk
Det är svårt att höra vad du säger.
Du talar tydligt så alla hör.
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk på ett medvetet sätt t ex genom varierat tonfall, olika tempo pauser och gester.