Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Safari åk 1 VT-19

Skapad 2018-12-26 08:50 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 1 Matematik
Planering för vårterminens arbete med matteboken Safari 1B.

Innehåll

Tidsperiod

 • VT-19, vecka 2-23.

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig, pröva att lösa uppgifter på olika sätt och välja mellan olika sätt att lösa uppgifter.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur du har löst ett problem och varför du löste problemet så.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematiken hör ihop.
 • Du tränar din begreppsförmåga genom att lära dig nya matematiska begrepp och använda dom när du samtalar eller ställer frågor.
 • Du tränar din förmåga att hantera information genom att söka efter fakta, ställa frågor och med hjälp skilja mellan vad som är en fakta och en värdering.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Planeringen utgår från det internationella perspektivet som betyder att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden i landet och se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.

 • Planeringen utgår också från ett miljöperspektiv som betyder att utveckla ansvar för den miljö du kan påverka och att undervisningen belyser miljöfrågor och hur vi kan skapa hållbar utveckling.
 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan använda dig av ditt matematiska tänkande för att studera eller i vardagslivet samt att du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

 • Du får möjlighet att välja och använda olika hjälpmedel samt arbetssätt utöver gemensamma genomgångar och arbete i Safari.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 6 - Tal

 • om talen 10 till 20
 • om tiotal och ental
 • om talraden från 0-20
 • om talet före och efter
 • att jämföra tal
 • att läsa heltimmar och halvtimmar på klockan

Kapitel 7 - Addition 10-20

 • att man kan byta plats på talen i plus
 • att räkna med plus mellan 10 och 20
 • att ta hjälp av entalen när du räknar plus
 • tal som tillsammans är 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19
 • vilka tal som tillsammans är 20
 • mer om att lösa textuppgifter med plus
 • om vikt

Kapitel 8 - Subtraktion 10-20

 • att räkna med minus mellan 10 och 20
 • att ta hjälp av entalen när du räknar minus
 • minska från talen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19
 • att lösa textuppgifter med minus
 • om tredimensionella former

Kapitel 9 - Plus och minus

 • att skilja på plus och minus
 • hur du använder plus eller minus när du handlar
 • att välja plus eller minus
 • mäta med linjal

Kapitel 10 - Upp till 100

 • att räkna 0 i taget till 100
 • att räkna plus med tiotal
 • att räkna minus med tiotal
 • vilka tiotal som tillsammans är 100
 • om sedlarnas värde
 • att växla pengar

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i Safariboken.
 • räkna i stenciler.
 • delta i genomgångar.
 • delta i övningar och lekar.
 • diskutera och förklara hur du räknar och tänker.

Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner och efter diagnoser.

     Summativ

 • Safariboken och stenciler.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Safari.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matte Safari åk 1 VT-19 Kapitel 6

Kapitel 6

Tal •om talen 10 till 20 •om tiotal och ental •om talraden från 0-20 •om talet före och efter •att jämföra tal •att läsa heltimmar och halvtimmar på klockan
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Räkna till 20
Om talen 10-20.
När jag ska räkna saker och skriva hur många det är tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna saker och skriva hur många det är tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna saker och skriva hur många det är tycker jag att det är väldigt lätt.
Ental och tiotal
Veta hur många kronor 1 tia och 3 enkronor är.
När jag ska veta hur många kronor 1 tia och 3 enkronor är tycker jag att det är svårt.
När jag ska hur många kronor 1 tia och 3 enkronor är tycker jag att det är lätt.
När jag ska hur många kronor 1 tia och 3 enkronor är tycker jag att det är väldigt lätt.
Ental och tiotal
Skriva talet som har 1 tiotal och 4 ental.
När jag ska skriva talet som har 1 tiotal och 4 ental tycker jag att det är svårt.
När jag ska skriva talet som har 1 tiotal och 4 ental tycker jag att det är lätt.
När jag ska skriva talet som har 1 tiotal och 4 ental tycker jag att det är väldigt lätt.
Addition
Att räkna addition mellan 10 och 20.
När jag ska räkna ut 10+6 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 10+6 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 10+6 tycker jag att det är väldigt lätt.
Talraden 0-20
Skriva talen i ordning från 0 till 20.
När jag ska skriva talen 0-20 i ordning tycker jag att det är svårt.
När jag ska skriva talen 0-20 i ordning tycker jag att det är lätt.
När jag ska skriva talen 0-20 i ordning tycker jag att det är väldigt lätt.
Talgrannar
Veta vilka tal som kommer före och efter.
När jag ska veta vilket tal som kommer efter 19 tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilket tal som kommer efter 19 tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilket tal som kommer efter 19 tycker jag att det är väldigt lätt.
Jämföra tal
Jämföra tal och säga vilket som är störst och minst.
När jag ska veta vilket tal som kommer efter 19 tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilket tal som kommer efter 19 tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilket tal som kommer efter 19 tycker jag att det är väldigt lätt.
Klockan
Läsa av heltimmar och halvtimmar på klockan.
När jag ska visa hur visarna står när klockan är halv 2 tycker jag att det är svårt.
När jag ska visa hur visarna står när klockan är halv 2 tycker jag att det är lätt.
När jag ska visa hur visarna står när klockan är halv 2 tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari åk 1 VT-19 Kapitel 7

Kapitel 7

Addition 10-20 •att man kan byta plats på talen i plus •att räkna med plus mellan 10 och 20 •att ta hjälp av entalen när du räknar plus •tal som tillsammans är 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 •vilka tal som tillsammans är 20 •mer om att lösa textuppgifter med plus •om vikt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommutativa lagen
Att byta plats på talen i addition.
När jag ska byta plats på talen i plus tycker jag att det är svårt.
När jag ska byta plats på talen i plus tycker jag att det är lätt.
När jag ska byta plats på talen i plus tycker jag att det är väldigt lätt.
Ental
Att ta hjälp av entalen när jag räknar ut 13+2.
När jag ska ta hjälp av ental när jag räknar plus tycker jag att det är svårt.
När jag ska ta hjälp av ental när jag räknar plus tycker jag att det är lätt.
När jag ska ta hjälp av ental när jag räknar plus tycker jag att det är väldigt lätt.
Talkompisar
Att veta vilka tal om tillsammans är 14 eller 16.
När jag ska veta vilka tal om tillsammans är 14 eller 16 tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilka tal om tillsammans är 14 eller 16 tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilka tal om tillsammans är 14 eller 16 tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna addition
Att räkna ut 12+5 eller 16+3.
När jag ska räkna ut 12+5 eller 16+3 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 12+5 eller 16+3 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 12+5 eller 16+3 tycker jag att det är väldigt lätt.
20-kompisar
Veta vilka tal som tillsammans är 20.
När jag ska veta vilka tal som tillsammans är 20 tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vilka tal som tillsammans är 20 tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vilka tal som tillsammans är 20 tycker jag att det är väldigt lätt.
Textuppgifter
Att lösa textuppgifter med plus.
När jag ska lösa textuppgifter med plus tycker jag att det är svårt.
När jag ska lösa textuppgifter med plus tycker jag att det är lätt.
När jag ska lösa textuppgifter med plus tycker jag att det är väldigt lätt.
Vikt
Jämföra vikt och gissa vilken som väger minst.
När jag ska jämföra två saker och känna vilken som väger mest tycker jag att det är svårt.
När jag ska jämföra två saker och känna vilken som väger mest tycker jag att det är lätt.
När jag ska jämföra två saker och känna vilken som väger mest tycker jag att det är väldigt lätt.
Vikt
Veta vad man använder när man mäter vikt.
När jag ska veta vad man använder när man mäter vikt tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta vad man använder när man mäter vikt tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta vad man använder när man mäter vikt tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari åk 1 VT-19 Kapitel 8

Kapitel 8

Subtraktion 10-20 •att räkna med minus mellan 10 och 20 •att ta hjälp av entalen när du räknar minus •minska från talen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 •att lösa textuppgifter med minus •om tredimensionella former
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Minska
Minska från talet 14.
När jag ska minska från talet 14 tycker jag att det är svårt.
När jag ska minska från talet 14 tycker jag att det är lätt.
När jag ska minska från talet 14 tycker jag att det är väldigt lätt.
Minska
Minska från talet 20.
När jag ska minska från talet 20 tycker jag att det är svårt.
När jag ska minska från talet 20 tycker jag att det är lätt.
När jag ska minska från talet 20 tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna ut
Räkna ut tal som 17-3.
När jag ska räkna ut 17-3 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 17-3 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 17-3 tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna ut
Räkna ut tal som 20-6.
När jag ska räkna ut 20-6 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 20-6 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 20-6 tycker jag att det är väldigt lätt.
Textuppgift
Att lösa en textuppgift med minus.
När jag ska lösa en textuppgift med minus tycker jag att det är svårt.
När jag ska lösa en textuppgift med minus tycker jag att det är lätt.
När jag ska lösa en textuppgift med minus tycker jag att det är väldigt lätt.
Geometri
Säga vad som är en kon.
När jag ska säga vad som är en kon tycker jag att det är svårt.
När jag ska säga vad som är en kon tycker jag att det är lätt.
När jag ska säga vad som är en kon tycker jag att det är mycket lätt.
Geometri
Säga vad som är ett klot.
När jag ska säga vad som är ett klot tycker jag att det är svårt.
När jag ska säga vad som är ett klot tycker jag att det är lätt.
När jag ska säga vad som är ett klot tycker jag att det är mycket lätt.
Geometri
Säga vad som är en kub.
När jag ska säga vad som är en kub tycker jag att det är svårt.
När jag ska säga vad som är en kub tycker jag att det är lätt.
När jag ska säga vad som är en kon tycker jag att det är mycket lätt.
Diagram och tabell
Att fylla i ett diagram och en tabell.
När jag ska säga fylla i ett diagram och en tabell tycker jag att det är svårt.
När jag ska fylla i ett diagram och en tabell tycker jag att det är lätt.
När jag ska fylla i ett diagram och en tabell tycker jag att det är mycket lätt.

Ma
Matte Safari åk 1 VT-19 Kapitel 9

Kapitel 9

Plus och minus •att skilja på plus och minus •hur du använder plus eller minus när du handlar •att välja plus eller minus •mäta med linjal
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja räknesätt
Räkna plus och minus blandat.
När jag ska räkna plus och minus blandat tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna plus och minus blandat tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna plus och minus blandat tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna i situation
Räkna plus när jag handlar.
När jag ska räkna plus när jag handlar tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna plus när jag handlar tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna plus när jag handlar tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna i situation
Räkna minus när jag handlar.
När jag ska räkna minus när jag handlar tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna minus när jag handlar tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna minus när jag handlar tycker jag att det är väldigt lätt.
Textuppgift
Veta om det är plus eller minus i en textuppgift.
När jag ska veta om det är plus eller minus i en textuppgift tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta om det är plus eller minus i en textuppgift tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta om det är plus eller minus i en textuppgift tycker jag att det är väldigt lätt.
Längd
Mäta med en linjal.
När jag ska mäta med en linjal tycker jag att det är svårt.
När jag ska mäta med en linjal tycker jag att det är lätt.
När jag ska mäta med en linjal tycker jag att det är väldigt lätt.
Längd
Rita en linje mellan två punkter. Rita en linje som är 5 cm.
När jag ska rita en linje mellan två punkter tycker jag att det är svårt.
När jag ska rita en linje mellan två punkter tycker jag att det är lätt.
När jag ska rita en linje mellan två punkter tycker jag att det är väldigt lätt.

Ma
Matte Safari åk 1 VT-19 Kapitel 10

Kapitel 10

Upp till 100 •att räkna 0 i taget till 100 •att räkna plus med tiotal •att räkna minus med tiotal •vilka tiotal som tillsammans är 100 •om sedlarnas värde •att växla pengar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tiohoppa
Räkna 10 i taget från 0 till 100.
När jag ska tiohoppa tycker jag att det är svårt.
När jag ska tiohoppa tycker jag att det är lätt.
När jag ska tiohoppa tycker jag att det är väldigt lätt.
Räkna med pengar
Veta hur många kronor 7 tior är.
När jag ska veta hur många kronor 7 tior är tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta hur många kronor 7 tior är tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta hur många kronor 7 tior är tycker jag att det är väldigt lätt.
Addition med tiotal
Räkna ut 50+20.
När jag ska räkna ut 50+20 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 50+20 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 50+20 tycker jag att det är väldigt lätt.
Subtraktion med tiotal
Räkna ut 60-40.
När jag ska räkna ut 60-40 tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut 60-40 tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut 60-40 tycker jag att det är väldigt lätt.
Hundrakompisar
Veta vilka tal som tillsammans är 100.
När jag ska veta hundrakompisarna tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta hundrakompisarna tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta hundrakompisarna tycker jag att det är väldigt lätt.
Pengar
Berätta hur mycket sedlar och mynt är värda.
När jag ska veta hur många tior som är lika mycket som en 50-kronorssedel tycker jag att det är svårt.
När jag ska veta hur många tior som är lika mycket som en 50-kronorssedel tycker jag att det är lätt.
När jag ska veta hur många tior som är lika mycket som en 50-kronorssedel tycker jag att det är väldigt lätt.
Pengar
Berätta hur mycket sedlar och mynt är värda.
När jag ska räkna ut hur många kronor en 50-kronorssedel och en 20-kronorssedel är tillsammans tycker jag att det är svårt.
När jag ska räkna ut hur många kronor en 50-kronorssedel och en 20-kronorssedel är tillsammans tycker jag att det är lätt.
När jag ska räkna ut hur många kronor en 50-kronorssedel och en 20-kronorssedel är tillsammans tycker jag att det är väldigt lätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: