👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test- Antikens världar

Skapad 2019-01-02 10:48 i Administratörtestskola Sjöbo
Antikens Världar
Grundskola 7 – 9 Historia
Runt Medelhavet växte det fram en lång rad högkulturer, det vill säga välordnade samhällen med stora städer där människor hade olika yrken och där man kunde skriva och läsa. Utvecklingen startade när människor lärde sig att odla jorden i det område som sträcker sig från dagens Egypten till Irak. Särskilt viktiga för jordbruket var de stora floderna som fanns där. Handel men också krig och konflikter ledde till att idéer och kunskaper spreds mellan folken i området.

Innehåll

Antikens världar Konkreta mål

Dessa konkreta mål skall vi arbeta för att du ska nå:

 

Få kunskaper om hur historia kan beskrivas och användas på olika sätt.

Förstå hur en högkultur uppstår samt kunna något om den samhällsindelning som uppstod i de första högkulturerna.

Kunna redogöra för grundläggande fakta om de första högkulturerna.

Beskriva högkulturerna och vilket arv de har lämnat åt oss i modern tid.

 

Känna till vad som var typiskt för de grekiska stadsstaterna.

Kunna beskriva något om den grekiska kolonisationen av Medelhavet.

Kunna redogöra för varför man kallar Aten för världens första demokrati.

Kunna ge exempel på sådant som lever kvar från det antika Grekland.

 

Känna till hur den romerska republiken fungerade och hur den ersattes av ett kejsardöme.

Förstå hur Romarrikets kultur uppstod och varför det gick under.

Känna till några av de mest kända gestalterna i Roms historia, som t.ex. Caesar och Augustus.

Känna till något om vardagslivet i Rom

Kunna ge exempel på sådant som lever kvar från det antika Rom.                            

Att kunna diskutera Rom som supermakt och jämföra med andra supermakter, tex vad skapar en supermakt och vad får den att gå under?

 

Få insikter i vad historiska källor kan berätta om människors livsvillkor .             

Utveckla din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera olika källor.

 

 

 

Uppgifter

 • testar att testa

 • Test - uppgift till Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antikens världar bedömningsmatris Historia

Når ännu inte målen
1. Godtagbar förmåga
2. God förmåga
3. Utvecklad förmåga
Kunskaper om tidsperider
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Resonemang (orsaker och konsekvens)
Du kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder
Du gör ännu inte enkla jämförelser och beskriver samband mellan antiken och idag på ett enkelt sätt.
Du kan göra enkla jämförelser och beskriver samband mellan antiken och idag på ett enkelt sätt.
Du kan göra utvecklade jämförelser och beskriver förhållande komplexa samband mellan antiken och idag på ett utvecklat sätt.
Du kan göra väl utvecklade jämförelser och beskriver komplexa samband mellan och inom antiken och idag på ett väl utvecklat sätt.
Källor
Du kan ännu inte använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och då föra enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Historiska begrepp
Du kan ännu inte använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.