👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2019-01-02 17:41 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Konungariket Sverige, vårt långsmala land i norra Europa, vad vet du egentligen om det? Vi ska ge oss ut på en upptäcktsfärd genom Sverige, från de odlade markerna i söder till fjällen i norr och stanna till i de stora skogarna, vid sjöarna och längs våra kuster för att se hur det ser ut just där.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att vi ska lära oss mer om hur det ser ut i olika delar av Sverige, vilka naturtillgångar det finns och vad de används till. Vi ska också lära oss om natur- och kulturlandskap och om hur marken används i olika delar av Sverige. Vi ska lära oss namn och läge på Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten. Vi kommer träna på viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.  

Arbetssätt

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, läsa olika texter och träna oss på att söka fakta med hjälp av vår Sverige-bok. Vi kommer diskutera och arbeta med olika arbetsblad, både enskilt, i par och i grupp. Vi ska göra olika kartövningar där vi lär oss hitta på kartan och tyda kartans tecken och färger. Vi ska se filmer om Sveriges landskap, natur och kultur samt följa Geografens testamente. 

Konkreta mål för de olika arbetsområdena:

Vid sjön

Efter avslutat arbete ska du:

 • veta vad som kännetecknar de olika sorters sjöar som finns i Sverige.
 • veta hur människor använder sjön och sjövatten.
 • kunna förklara dricksvattnets väg från sjön till kranen.
 • kunna förklara vad som händer med använt vatten innan det släpps ut i sjön igen.
 • kunna förklara varför vissa sjöar drabbas av övergödning eller försurning.
 • kunna ge exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling för Sveriges sjöar.

Den odlade marken

Efter avslutat arbete ska du:

 • veta var den bästa åkermarken finns i Sverige.
 • veta vilka de vanligaste grödorna är i Sverige.
 • veta vilka produkter vi kan få från lantbruket och jordbruket.
 • kunna förklara varför vissa lantbruk använder konstgödsel och bekämpningsmedel.
 • kunna förklara vad ett ekologiskt lantbruk är.
 • kunna ge exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling när det gäller mat.

Kusten och havet

Efter avslutat arbete ska du:

 • kunna förklara hur kusten ser ut i olika delar av Sverige.
 • kunna förklara hur kustens utseende förändras av människor, vågor, vind och landhöjning.
 • kunna förklara varför fisken i haven är en viktig naturresurs.
 • kunna namnge haven som omger Sverige.
 • kunna ge exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling när det gäller Östersjön.

I staden

Efter avslutat arbete ska du:

 • veta var i Sverige de flesta av våra tätorter finns.
 • kunna förklara hur landskapet förändras och formas när en stad växer fram.
 • kunna förklara vilka olika byggnader och anläggningar som behövs för att en stad ska fungera.
 • kunna förklara vilka problem som finns i städer när det gäller luft, trafik och sopor.
 • veta vilka olika lösningar det finns för att skapa en renare stad.
 • veta var Sveriges huvudstad ligger och kunna förklara varför den ligger just där.
 • veta vad som kännetecknar Sveriges huvudstad.
 • kunna ge exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling för miljön i staden.

I skogen

Efter avslutat arbete ska du:

 • veta var i Sverige det finns skog.
 • kunna förklara skillnaden mellan barrskog, lövskog, blandskog, odlad skog och urskog.
 • kunna förklara varför skogen ser annorlunda ut i södra Sverige jämfört med i norr.
 • kunna förklara hur skogslandskapet formas och förändras av människan.
 • veta hur vi använder naturresursen skogen och dess råvara i industri och produkter.
 • kunna förklara varför hela jordens skogar är viktiga.
 • veta några lösningar för att skapa en hållbar utveckling för skogsbruket.
 • kunna ge exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling för skogen.

Vid älven

Efter avslutat arbete ska du:

 • veta hur vi använder våra älvar i Sverige.
 • kunna förklara skillnaden mellan hur man använder älvarna nu jämfört med förr.
 • kunna förklara hur det går till när älvens kraft blir el.
 • veta vilka andra sätt det finns att tillverka el.
 • kunna förklara hur naturen förändras och påverkas runt ett vattenkraftverk.
 • kunna förklara varför det är bra att använda förnybar energi.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara på naturens resurser när det gäller förbrukning av el.
 • veta vilka Sveriges största älvar är.

I fjällen

Efter avslutat arbete ska du:

 • veta var i Sverige det finns fjäll.
 • veta varför naturen ser olika ut ju högre upp på fjället man kommer.
 • veta hur de olika årstiderna är längst uppe i norra Sverige.
 • kunna förklara hur natur och djur i våra svenska fjäll förändras och påverkas när klimatet blir varmare.
 • veta varför miljön är extra känslig i fjällen.
 • veta vad som menas med att samerna är ett ursprungsfolk.
 • veta på vilka sätt berggrunden är en av Sveriges viktigaste naturresurser. 
 • kunna Sveriges bergskedjor och bergstoppar.

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper bedöms genom att du är aktiv under lektionens diskussioner, genomför skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt hur väl du använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet på lektionerna. Jag kommer bedöma dina skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt ditt resultat på eventuellt prov eller läxförhör. Jag kommer bedöma hur väl du söker och tolkar fakta i en text, hur du redogör för likheter och skillnader samt hur du kan Sveriges namngeografi. 

 

 

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Nivå 1
På väg att nå en grundläggande nivå.
Nivå 2
Har grundläggande förmåga.
Nivå 3
Har god förmåga.
Nivå 4
Har mycket god förmåga.
Sverige - namngeografi
Läge på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med stöd läge på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet läge på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Sverige - namngeografi
Namn på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med stöd namn på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på flera av landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet namn på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
Du kan med stöd namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
Du kan med stöd förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan för det mesta använda dig av dessa för att hämta information från en karta.
Du kan förklara vad de flesta färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta.
Kartan
Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med stöd söka information i en kartbok.
Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Du kan för det mesta hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge några exempel på natur- och kulturlandskap och kan med hjälp förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser och befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp beskriva någon konsekvens av denna.
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du behöver stöd för att förstå och använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Hållbar utveckling
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Du behöver stöd för att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.