👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall för Bäckagårdsskolans fritidshem/FRIPP med stödtext januari 2019

Skapad 2019-01-03 10:58 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Beskrivning...

Innehåll

"En pedagogisk planering handlar om att ta sig an de didaktiska frågorna vad, varför och hur på ett specifikt kunskapsområde och formulera svaren i en skriftlig planering som kan användas flera gånger, även av kollegor som inte deltagit i själva planeringen" (Fritidshemmets mål och resultat, s. 65-75 Pihlgren 2017). 

Jobba igenom den pedagogiska planeringen steg för steg. Börja planera utifrån syfte och läroplan och planera därefter aktiviteterna. Planeringen innehåller stödtexter och stödfrågor som är tänkta som hjälp för pedagogernas planering och utvärdering. Ta bort den text som ej behöver vara med, för att göra det lättare för mottagaren.

Bäckagårdskolans fritidshems övergripande mål 2018-2019:

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Varför ska eleven lära sig detta? Vad ska eleven förstå? Vilka förmågor ska eleven utveckla? (Allra bäst är det att formulera syftet i form av en generativ fråga, en fråga som ger upphov till något nytt. Fritidshemmets mål och resultat, s. 68-69, Pihlgren 2017)
  •  

Syfte och centralt innehåll i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

  • Följande kopplas till planeringen...

Elevernas intressen, initiativ och behov 

  • Följande av elevernas intressen, initiativ och behov kan integreras:

Utvärderingen 

Fritidshemmets bedömningsuppdrag är att svara på frågan om man lyckas med att bidra till elevernas lärande. Det innebär främst en granskning av fritidshemmets verksamhet och hur den lyckas med uppdraget, inte en bedömning av enskilda elevers resultat. Men i bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse kan också elevernas resultat behöva granskas. Bedömningarna ska utgå från läroplansmålen och bygga på den analys som görs i utvärderingen (Fritidshemmets mål och resultat, s. 54-56, Pihlgren 2017).

  • Vad ska utvärderas? Vilka bedömningskriterier (Fritidshemmets mål och resultat, s. 86-87, Pihlgren 2017) ska användas.

Utvärderingen genomförs så här:

  • Exempel utifrån kvalitetsindikatorer som är förutbestämda så gör ni en bedömning av hur väl verksamheten har nått målen.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

  • Hur undervisar vi för att eleverna ska nå det har vi planerat för?
  • Vilken roll tar pedagogen/pedagogerna? (klassisk didaktisk position, processorienterad position, mognadsposition eller kaotisk/kreativ position, Fritidshemmets mål och resultat, s. 40-42, Pihlgren 2017)

Följande aktiviteter genomförs:

Efter att ha definierat syfte, mål och utvärdering är det dags för att planera aktiviteterna som ska leda fram till önskat resultat.  Hur ska området genomföras för att bidra till det lärande som mål och utvärdering preciserat? (Fritidshemmets mål och resultat, s. 39, 103-121, Pihlgren 2017)

Lärmiljön används på följande sätt:

Miljöns utformning har en stor inverkan på aktiviteternas kvalitet. Det är viktigt att miljön är socialt trygg men kognitivt utmanande om lärande ska ske. Vilken är den optimala miljön för det lärande som avses? Hur kan miljön bli autentisk, verklighetsnära? (Fritidshemmets mål och resultat, s. 110-112 Pihlgren 2017).