👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse och lässtrategier svenska

Skapad 2019-01-03 20:08 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Läser du kanske på mjölkpaketet vid frukosten eller chattar på din mobil? Läser du skönlitterära böcker och försvinner in i fantasins värld eller läser du faktatexter om sådant som intresserar dig? Under hela vårterminen kommer vi att arbeta med läsförståelse. Du kommer att få läsa flera sorters texter och med hjälp av olika lässtrategier ska du lära dig att fördjupa dig i texternas innehåll, struktur och budskap. Du kommer också göra olika uppgifter till varje text.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att kontinuerligt jobba med läsförståelse för att skapa lust att läsa, träna på att läsa med flyt och att du ska få lära dig använda olika lässtrategier för att bättre förstå det du läser. Du ska också få lära dig olika sätt att läsa, översiktsläsning, sökläsning och djupläsning.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med olika sorters texter, både faktatexter och olika skönlitterära texter. Du ska få lära dig ett par lässtrategier som du sedan ska använda dig av för att lättare förstå texterna du läser. Vi kommer befästa dessa lässtrategier genom att ha läsläxor som bygger på dessa. Du kommer både få läsa högt och tyst samt lyssna på högläsning. Till varje text kommer du också göra olika uppgifter. Du kommer få arbeta i Zick Zack-boken och svara på frågor på olika nivåer, på raderna, mellan raderna och bortom raderna. 

Konkreta mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 

 • kunna läsa med flyt och samtidigt förstå enklare skönlitteratur och sakprosa. 
 • kunna pausera mellan meningar och vid kommatering samt göra längre pauser vid nytt stycke och dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet. 
 • kunna definiera vad syftet med en given text är.
 • med hjälp av stödfrågor kunna redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse.
 • kunna urskilja huvudkaraktärerna i en skönlitterär text.
 • kunna beskriva några för handlingen viktiga miljöer i en skönlitterär text.
 • kunna urskilja vissa nyckelbegrepp och återge huvudbudskapet i en sakprosatext.
 • kunna börja använda olika lässtrategier för att få klarhet i texten, t.ex. genom att ställa frågor, backa och läsa om eller sammanfatta det du läst.
 • kunna dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
 • kunna berätta utförligt om hur du upplevt en viss text. 
 • kunna använda olika ordförståelsestrategier för att tolka okända ord och begrepp, t.ex. genom:
  - att se på ordets böjning, funktion och placering i meningen.
  - att dra slutsatser av sammanhanget.
  - ta hjälp av illustrationer.
  - börja använda hjälpmedel som ordlistor och liknande.
 • kunna översiktsläsa, sökläsa och djupläsa.

Bedömning

Under arbetets gång tittar jag på hur du deltar i samtal och resonemang i klassrummet. Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att vara närvarande och deltagande i klassdiskussioner. Du ska visa att du har en god läsförståelse och kan diskutera innehållet utifrån de lässtrategier som vi arbetar med. Du ska kunna svara på frågor om texterna och visa att du kan läsa på, mellan och bortom raderna. Jag kommer bedöma ditt läsflyt genom att lyssna enskilt på dig när du läser högt för mig. Jag kommer också bedöma ditt arbete i Zick Zack.

 

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
ZickZack Läsrummets Läsutvecklingsmatris åk 4-6

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Flyt - automatisering
Förmåga att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosatexter skrivna för barn och ungdomar.
Kan samtidigt avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan samtidigt avkoda och förstå enklare skönlitteratur och sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur samt sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosa på en för åldersgruppen avancerad nivå.
Flyt - prosodi
Förmåga att vid högläsning av åldersadekvata texter anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll.
Pauserar mellan meningar.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet.
Gör paus vid interpunktion samt anpassar läsningen utifrån vilket skiljetecken som används. Gör längre pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehåll.
Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll.
Förståelse - textens syfte och läsmetod
Förmåga att avgöra textens syfte och välja läsmetod utifrån läsningens syfte.
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv definiera vad syftet med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan identifiera syftet med texten och på egen hand anpassa valet av läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningens syfte.
Förståelse - skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling.
Kan i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt.
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättesle, beskriva flera olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer såväl muntligt som skriftligt.
Förståelse - sakprosa
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta innehållet och budskapet i sakprosatexter.
Kan med viss stöttning urskilja samt muntligt återge innehållet i en enklare sakprosatext.
Kan urskilja vissa nyckelbegrepp samt återge huvudbudskapet i en enklare sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en åldersadekvat sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en för åldersgruppen avancerad sakprosatext.
Förståelse - lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten.
Kan visualisera när hon/han läser samt förutspå vad som ska hända framöver.
Ifrågasätter sin förståelse och börjar använda sig av olika lässtrategier för att få klarhet, t ex ställer frågor till sig själv och andra, backar och läser om. Kan även sammanfatta det han/hon läst.
Kan göra inferenser - d v s förstår det som står outtalat i texten genom att använda sig av ledtrådar i texten, det han/hon redan vet, egna erfarenheter osv.
Använder sig automatiskt av flera olika lässtrategier för att förstå en text och kontrollera sin läsning/läsförståelse. Kan dessutom redogöra för vilken eller vilka strategier som använts och varför.
Förståelse - lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter.
Kan dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella och/eller historiska händelser i världen.
Förståelse - läsupplevelsen
Förmåga att beskriva sin upplevelse av läsningen.
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur han/hon upplevt en viss bok/text.
Berättar vid förfrågan utförligt om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Berättar på eget initiativ om bra böcker han/hon läst (även utanför skolans litteraturundervisning). Tipsar ofta sina kamrater om bra böcker och författare.
Ord och begrepp - ordförståelsestrategier
Förmåga att använda sig av olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på okända ord och begrepp.
Uppmärksammar att han/hon inte förstår innebörden av ett ord eller begrepp, men begränsar sökningen av information till själva ordet; stannar upp och studerar ordet, läser om, tittar på stavelser, ser om det påminner om något annat känt ord osv.
Försöker använda olika ordförståelsestrategier för att tolka okända ord och begrepp, såsom att se på ordets böjning, funktion, placering i meningen osv, men utökar sökningen så att den även innefattar texten kring ordet; drar slutsatser av sammanhanget, tar hjälp av illustrationer osv. Börjar även använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande.
Använder sig av några/flera olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp. Kan använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande för att ta reda på betydelsen.
Använder sig automatiskt och korrekt av ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp och kan redogöra för vilken strategi han/hon använt och varför.
Attityd till läsning - läsvanor
När eleven läser.
Läser enbart i skolan.
Läser i skolan och ibland hemma.
Läser i skolan och någon gång i veckan hemma.
Läser i skolan och dagligen hemma.
Attityd till läsning - textval
Vad eleven läser.
Läser enbart de texter han/hon möter i skolan.
Läser utöver skolans texter enbart en specifik texttyp på en enklare nivå.
Läser några olika typer av texter och har inget emot att prova på nya texttyper och författare.
Läser flera olika typer av texter och provar gärna på nya texttyper och författare.

Sv
Kunskapskraven för svenska (Heja)

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Läsa
Läsa med flyt
Du försöker läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med flyt. Du försöker använda metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsa
Läsförståelse
Du har, till viss del, läsförståelse när du läser olika texter. Du försöker göra enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du försöker kommentera innehållet.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsa
Läsförståelse och egna erfarenheter
Du kan, till viss del, förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du försöker göra det med hjälp av vad du själv har varit med om. Du försöker beskriva vad du tyckte och vad du tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och vad du tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och vad du tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och vad du tänkte när du läste.
Skriva
Skriva olika slags texter Bedöms inte i det här arbetsområdet.
Du kan, med stöd, skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skriva
Använda skrivregler
Du försöker och kan, med stöd, använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva
Berättande texter med beskrivningar och handling. Bedöms inte i det här arbetsområdet.
Du kan, med stöd, skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Källkritik
Söka information från olika källor. Bedöms inte i det här arbetsområdet.
Du försöker söka och sätta ihop information från några källor. Du försöker diskutera hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Källkritik
Använda information från olika källor. Bedöms inte i det här arbetsområdet.
Du försöker sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du försöker använda ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Bild och text
Bedöms inte i det här arbetsområdet.
Du försöker använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Respons
Respons och bearbetning av text. Bedöms inte i det här arbetsområdet.
Du försöker ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du kan, med stöd, förbättra dina texter med hjälp av omdömen.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Samtal
Du kan, med stöd, ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redovisning
Bedöms inte i det här arbetsområdet.
Du kan, med stöd, förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du försöker anpassa din redovisning till de som lyssnar och till budskapet.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
ANDRA SPRÅK
Bedöms inte i det här arbetsområdet.
Du kan, med stöd, ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och försöker diskutera om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du försöker ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.