👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner åk 9

Skapad 2019-01-05 08:17 i Ärentunaskolan Uppsala
Tal årskurs 9 med boken Matte Direkt (2018) som grund
Grundskola 9 Matematik
Det här området handlar om samband och funktioner. Funktioner är ett begrepp inom matematiken som beskriver hur två eller flera variabler hör samman, ofta enligt en bestämd regel. Funktion är ett centralt begrepp i fortsatta matematikstudier.

Innehåll

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Begrepp som du ska kunna använda är:

Formel, ekvation, variabel, funktion, samband, tabell, graf, linje, koordinatsystem, koordinater, riktningskoefficient, konstantterm, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd

 

Planering

Vi kommer att arbeta i läroboken Matte Direkt 9 (2018), 

 

Grön

Blå

Mål och Begrepp

 

Repetition

V50

s. 96-99

s. 116-117

Vad är en funktion?

 

Repetition 9

V2

s. 100-103

s. 118-121

Linjära funktioner, koordinatsystem

 

Repetition 10

V3

s. 104-109

s. 122-125

Räta linjens ekvation

 

Repetition 11

V4

s. 110-111 diagnos, s. 114-115

s. 126-128, diagnos,

Talföljder, formler

Diagnos

Repetition 12

V5

s. 130-133

Arbetsblad, gröna sidor

Ekvationssystem

   

V6

s. 134-137

Arbetsblad, gröna sidor

Mer om talföljder, formler

 

 

V7

Repetition, Prov

 Repetition, Prov

 

 Prov

 

 

 

 

Uppgifter

 • Att kunna inför prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9