Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik/källkritik

Skapad 2011-06-07 11:14 i Norrevångskolan Karlshamn
Under detta arbetsområdet jobbar vi med olika tekniker för att tillgodogöra sig det man läser, olika syften med att läsa och andra studietekniker. Vi kommer dessutom att öva på källkritik.
Grundskola 7 Svenska
...

Innehåll

Mål att sträva efter

I detta arbetsområde jobbar vi bl a mot att eleven skall:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionsinnehåll

Under detta arbetsområdet kommer vi läsa olika texter från läroboken "ESS i Svenska", bland annat "Ankungen som blev svan", samt fristående texter.

Vi kommer också att gå igenom en presentation tillsammans där vi diskuterar olika inlärningsstilar och hur DU lär dig bäst.

I samband med arbetet med texterna kommer vi ha muntliga diskussioner både i helklass och i mindre grupper. Vi kommer också att arbeta både enskilt och i grupp med skriftliga uppgifter som berör arbetsområdet.

Vi kommer främst att jobba djupgående med olika typer av studietekniker så som att stryka under, välja ut nyckelord, sammanfatta och att skapa tankekarta samt olika typer av läsning så som sök-, översikts- och djupläsning.

Vår bibliotekarie Camilla Nilsson kommer att ge oss en lektion i källkritik.

Arbetssätt

Vi kommer att;

* läsa avsnitten ur boken Ess i svenska samt fristående texter huvudsakligen under lektionstid
* arbeta med att stryka, välja ut nyckelord och skapa tankekarta i klass, grupp och enskilt
* arbeta skriftligt med frågor och uppgifter kring texter på och utanför lektionstid
* öva på att bli en källkritisk läsare
* enskilt och i grupp tillämpa studieteknikerna när vi jobbar med läsförståelse
* öva på, samt vid ett provtillfälle visa på, att sammanfatta en sakprosatext

Vi kommer att jobba en del tillsammans med de olika syftena av att att läsa och de olika studieteknikerna men ni kommer även att ansvara för att arbeta på egen hand eller i grupp med att tillgodogöra er det ni läser genom att använda er av tankekarta, nyckelord etc. Frågor och uppgifter kommer att delas ut och skall besvaras under eller utanför lektionstid.

Syfte

Syftet med detta område är främst att du ska stärka din förmåga att läsa effektivt och tillgodogöra dig innehållet i olika slags texter. Du ska även stärka din förmåga att arbeta med olika typer av läsning och instudering för att använda under din högstadietid.

Bedömningsinriktning

Under arbetsområdet studieteknik, läsa och förstå kommer jag huvudsakligen att bedöma:

* din förmåga att sammanfatta det väsentliga i en sakprosatext
* din förmåga att enskilt använda dig av de olika studieteknikerna
* din förmåga att vara källkritisk

Matriser

Sv
Bedömning "Studieteknik/Läsa och Förstå

Bedöming Studieteknik

Grundnivå
Strävan 1
Strävan 2
Typ av läsning (sök-, översikts-, djupläsning)
Du har kännedom om och kan vid enstaka tillfällen tillämpa de olika typerna av läsning korrekt.
Du visar att du har tydlig kännedom om de olika typerna av läsning genom att tillämpa dem korrekt i de flesta sammanhang.
Stryka under
Du använder understyrkningsmetoden men kan ännu inte skilja på viktig och mindre viktig information.
Du använder understrykningsmetoden och kan till viss del urskilja viktig fakta.
Du använder understrykningsmetoden för att lyfta fram de viktiga tankarna och ideerna i en text.
Nyckelord
Du lyfter ut enstaka ord ur texten men de bildar inte ett sammanhang.
Du lyfter ut enstaka ord i texten som bildar ett sammanhang.
Du lyfter ut ord och fraser ur texten som knyter ann till varandra och täcker de punkter texten främst vill förmedla.
Sammanfatta
Du återger med egna ord enstaka fakta från texten.
Du sammanfattar texten så att läsaren får ett helhetsbild av vad den handlar om.
Du kombinerar relevanta detaljer och ett mer övergripande perspektiv för att sammanfatta och återge texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: