👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia, kraft, tryck och rörelse åk8 VT/19

Skapad 2019-01-06 22:30 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Ljud
Grundskola 7 – 9 Fysik

Innehåll

Tidsplaneringen är: V. 2 - 18

I detta arbetsområdet kommer vi ha fokus på:

 • Volym och massa
 • Storhet och enhet
 • Densitet
 • Kraft och motkraft
 • Tyngdkraft, gravitation och dragningskraft
 • Massa, tyngd och vikt
 • Tyngdpunkt
 • Tryck, lufttryck och vattentryck
 • Lyftkraft
 • Hastighet, fart och acceleration
 • Friktion och tröghet
 • Fritt fall och gränshastighet
 • Kaströrelse

Du skall kunna

 • vad som menas med enhet.
 • känna till SI-systemet.
 • förstå vad som menas med volym och massa.
 • förstå vad som menas med storhet.
 • känna till begreppet materia.
 • veta att alla ämnen består av atomer.
 • känna till begreppet densitet.
 • ge några exempel på material som flyter eller sjunker i vatten.
 • veta vad som menas med tyngdkraft.
 • veta vad som menas med en kraft och i vilken enhet man mäter den i.
 • veta vad som menas med en motkraft.
 • förstå vad som menas med tryck.
 • veta vad lufttryck och vattentryck är.
 • känna till Arkimedes princip.
 • veta vad som menas med hastighet.
 • kunna räkna ut medelhastigheten.
 • veta vad friktion är.
 • kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse.
 • veta vad som kännetecknar ett fritt fall.
 • känna till begreppet gränshastighet och vad det beror på.
 • kunna beskriva en kaströrelse.
 • känna igen och kan namnge de centrala begreppen som du hittar nedan.

Materia, storheter, enheter, atomer, grundämne, sammansatta ämne, kemisk förening, massa, densitet, kraft, tyngdkraft, gravitationskraft, motkraft, dynamometer, lyftkraft, tyngdpunkt, stödyta, tryck, komprimerade gaser, vattentryck, kommunicerande kärl, hastighet, medelhastighet, acceleration, fart, tröghet, friktion, luftmotstånd, friktionskraft, fritt fall, tyngdacceleration, gränshastighet, kaströrelse, centripetalkraft, centralrörelse.

 

Vecka

Sidor

Moment

2

 26 - 29

Längd & massa

3

 30 - 35

Materia & densitet

4

 110 - 113

Kraft

5

6

7

 114 - 121

Tryck

8

10

11

12

 128 - 130

Kraft och rörelse

13

14

 131 - 137

Fritt fall

15

17

Repetition

Repetition

18

Prov

Fredag 3/5

  Bedömning       

      Elevernas kunskapsutveckling kommer att bedömas löpande under arbetets gång genom:

 • Observationer på lektioner och laborationer.
 • Klassrumsdiskussioner.
 • Laborationsanteckningar.
 • Prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik 7-9

Förmågan att använda kunskaperna

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Laborativ förmåga

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att diskutera

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.