👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga relationer

Skapad 2019-01-06 22:52 i Tomtberga modersmål Huddinge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att prata allmänt om mänskliga relationer i samhället.

Innehåll

LPP Grekiska 

Årkurs 7-9 

 

 

Mänskliga relationer

 

 

 

 

Tid 

 

Vårtermin 2019 (v.2 - v.22) 

 

 

 

Syfte 

 

Syftet är att eleverna utveckla sin förmåga att

·     formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·     använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

·     anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·     urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

·     läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

·     reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. 

 

 

Mål 

 

Efter vårterminen ska eleverna kunna: 

 

·      definiera mänskliga relationer och sociala klasser 

·      skiva, läsa och förstå beskrivande, argumenterande och utredande texter. De ska använda relativt ordförråd och alla grammatiska regler de kan    

·      presentera i klassrummet en utredande text som handlar om mänskliga relationer 

·      kunna alla ord och idiomatiska uttryck som man använder för att uttrycka sig själv när man pratar om mänskliga relationer och jämföra dem med svenska  

·      Kunna jämföra vad som gäller i Grekland och i Sverige om mänskliga relationer 

·      Återberätta en kort film som de kommer titta på under lektionen 

 

 

 

 

 

Central innehållet

 

Läsa och skriva

·     Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

·     Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

·     Grekiskas grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

·     Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

·     Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

·     Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av grekiska.

 

Berättande texter och sakprosatexter

·     Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

·     Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

·     Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

·     Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

Språkbruk

·     Översättning av och jämförelser mellan texter på grekiska och på svenska.

·     Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

·     Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Kultur och samhälle

·     Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

·     Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 

 

Kursbeskrivning

 

Under vårterminen 2019 kommer eleverna få lära sig om mänskliga relationer. Eleverna ska jobba med olika texter som handlar om de viktigaste relationer mellan människor i Grekland och i hela världen. De kommer att fördjupa deras kunskaper inom det ämnet genom att utreda hur det grekiska och det svenska samhället är eller reagerar i dem mänskliga relationerna, skriva en text och presentera den i klassrummet. Texterna bör följa nya och bekanta grammatiska reglerna. 

 

Kursmaterial / Arbetssätt 

 

 

·      Samtal om mänskliga relationer. Vad eleverna tror och redan kan 

·      Vimata brosta 3: kapital 3 och 4   

·      Katalavaino kai grafo: Mänskliga relationer   

·      Samtal om mänskliga relationer. Vad eleverna tror och redan kan 

·      Kort film om mänskliga relationer  

·      Webb och tidningsartiklar   

·      Hur man skriver utredande text 

·      Moderna låtar  

 

 

Dokumentation av elevens utveckling 

 

Skriftliga uppgifter om mänskliga relationer och grammatik 

Muntligt presentation om en utredande text. Ämnet ska väljas senare  

Återberättelse och textskrivning om en kort film som ska spelas in 

 

Bedömningssätt 

 

Fortlöpande bedömning under terminen genom att observera och skriva utveckling av varje elev 

Muntlig kunskapsbedömning med individuella samtal och gruppsamtal 

Skriftliga uppgifter

 

Förmågor att bedöma

 

Muntlig kunskapsbedömning: 

·      Eleverna återberättar, svarar och diskuterar kring olika texter/tema 

·      Eleverna använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck

·      Eleverna lyssnar och förstår allt.  

Skriftlig bedömning: 

·      Eleverna skriver beskrivande, argumenterade och utredande texter  

·      Eleverna använder tydligt alla grammatiska reglerna 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Kunskapskrav Modersmål Åk 7-9

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Läsa
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Samtala
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig framställning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
 • Ml
 • Ml
 • Ml
 • Ml
 • Ml
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande - Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.