👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av fattiga och rika länder

Skapad 2019-01-07 11:09 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Gapet mellan de fattigaste länderna och de mycket rika i världen har ökat, och kontrasterna i världen är stora. Men, samtidigt har stora förbättringar skett i kampen mot fattigdom. Det finns fattigdom överallt i världen, men det är framför allt i utvecklingsländerna som många människor lever under särskilt svåra förhållanden. Fattigdom är inte bara att vara utan pengar. Det är också att inte kunna läsa och skriva, eller att inte kunna påverka sin framtid. Fattigdom är att inte ha någon makt, att inte ha möjlighet att välja vad man vill göra. Det första steget till förändring är att skaffa dig kunskap. Om du vet vad som orsakar orättvisor kan du enklare arbeta för att förändra dem. Nu sätter vi igång!

Innehåll

 

¤Syftet är att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper om din omvärld och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du ska också få utveckla dina kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.


¤Målet är att du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

¤ Hur och på vad kommer bedömningen att grundas?


- Enskild skriftlig analysuppgift där du jämför ett rikt och ett fattigt land utifrån givna riktlinjer.

¤ Vi kommer att arbeta enligt följande:

Jämförelse och analys av länder – ett rikt och ett fattigt land, åk 9 

I denna uppgift ska du jämföra två länder, ett rikt och ett fattigt land. Du kommer att behöva läroboken i geografi samt din Ipad att söka fakta och skriva arbetet på. I läroboken hittar du området på s.160-187. Du kommer att arbeta med detta arbetsområde mellan vecka 2-7.

1.Börja med att välja två länder som du tycker verkar intressanta att jämföra. Det ska vara två länder som skiljer sig åt när det bland annat gäller ekonomisk utveckling. Titta gärna i läroboken för inspiration! 

2. Skriv ner fakta om de länder som du valt. Ta reda på geografisk fakta, så som geografiskt läge, areal, klimat och växtlighet, folkmängd och befolkningstäthet samt annat som du tycker är intressant om länderna. 

3.Nu kommer vi till området befolkningsdata. Skriv ner fakta om följande delar som rör dina utvalda länder: födelsetal, dödstal, spädbarnsdödlighet, naturlig folkökning, befolkningspyramid samt invandring och utvandring. 

4.Nästa rubrik kommer att handla om utbildning, hälsa och sjukvård. Hur många kan läsa och skriva i landet? Hur många läkare finns det? Detta är exempel på sådant som höjer livskvaliteten hos människor. Du kan även leta upp fakta om analfabetism, andelen barn som börjar grundskolan, antal läkare per 1000 invånare samt den dagliga födans energiinnehåll. 

5. Nästa rubrik handlar om ekonomi och näringsliv. Ett lands ekonomiska utveckling hänger samman med näringslivets uppbyggnad och vilken typ av varor som exporteras och importeras. Här behöver du undersöka följande delar: BNI per capita eller BNP per capita, antal sysselsatta i jordbruket, vilken typ av varor som exporteras och importeras (jämför råvaror med industrivaror) samt energiförbrukning. 

6. Nu kommer din analys. Nu är du färdig med jämförelsen av faktan som du hittat. Nu ska du dra slutsatser av din undersökning. Vad är typiskt för ett rikt land? Vad är typiskt för ett fattigt land? Vad behöver förändras för att människorna i ett fattigt land ska få bättre livsvillkor? Kan man egentligen bekämpa fattigdom?Finns det kopplingar mellan naturens egna krafter och fattigdom? Så som exempelvis jordbävningar, torka osv. Fundera exempelvis kring fattigdomscirkeln på s.172 i läroboken. Kan de rika länderna göra något för att hjälpa de fattiga? 

 

Maila in ditt arbete till Camilla senast fredagen den 15/2. Lycka till! 

Vi kommer även att arbeta med namngeografi under detta arbetsområde, med hjälp av Seterra osv. Ett test på detta kommer även att äga rum.

  

                                              ¤ ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Använd gärna dessa begrepp när du skriver ditt arbete för att få jobbet mer ämnesspecifikt!

I-land

 

U-land

 

LDC-länder

 

OECD-länder

 

NIC-länder

 

 BNP/capita

 

BNI

 

HDI

 

Koloni

 

Industrialisering

 

Export/import

 

Råvaror

 

Globala målen/Agenda 2030

 

FN

 

Bistånd

 

Infrastruktur

 

Multinationella företag

 

Milleniemålen

 

Världsbanken

 

Globalisering

 

Välstånd

 

Medellivslängd

 

Spädbarnsdödlighet

 

Analfabetism

 

Ränta

 

Mikrolån

 

Korruption

 

Inbördeskrig

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Uppgifter

  • Inlämning av uppsats i geografi v.7 15/2