👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1

Skapad 2019-01-07 11:09 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Svenska
Här kommer planeringen för moment 4.

Innehåll

 

Grovplanering för ämnet svenska

  • Skrivprojekt: Insändare.                                                         
  • Läsprojekt: Skönlitteratur (lyrik).
  • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. 
  • Språklig variation: svenska på olika sätt.
  • Grammatiköversikt.

 

Vi kommer nu att arbeta med ett läs – och skrivprojekt. Ni ska nu under några veckor förbereda er inför det nationella provet i svenska. 

Momentplanering för läs – och skrivprojekt. Inför det nationella provet i svenska.

Vecka 2: tisdag

 

Introduktion till moment 4. Powerpoint – introduktion, referat. Sid 208, svara på frågorna.

Mål: Börja samtala om momentet.

Vecka 2: onsdag

 

Repetition. Powerpoint – referat, citera/källhänvisningar. Arbeta med sid 212, övning i referat.

 

Vecka 2: torsdag

 

Repetition. Powerpoint – att skriva referat. Uppgift: skriv en sammanfattning till en film ni har sett.

 

Vecka 3: tisdag

 

 Repetition. Börja arbeta med texterna i Upplev litteraturen 1, temat: solidaritet. Gruppdiskussioner.

 

Vecka 3: onsdag

 

 

Repetition. Fortsätta arbeta med texterna i Upplev litteraturen 1, temat: solidaritet. Gruppdiskussioner.

 

Vecka 3: torsdag

 

Repetition. Fortsätta arbeta med texterna i Upplev litteraturen 1, temat: solidaritet. Gruppdiskussioner.

 

Vecka 4: tisdag

Repetition. Fortsätta arbeta med texterna i Upplev litteraturen 1, temat: solidaritet. Gruppdiskussioner.

 

Vecka 4: onsdag

Repetition. Fortsätta arbeta med texterna i Upplev litteraturen 1, temat: solidaritet. Börja med skrivuppgiften, samtala om texttypen, artikel.

 

Vecka 4: torsdag

Repetition. Fortsätta arbeta med texterna i Upplev litteraturen 1, temat: solidaritet. Fortsätta med skrivuppgiften.

 

Vecka 5: tisdag

Repetition. Fortsätta arbeta med texterna i Upplev litteraturen 1, temat: solidaritet. Fortsätta med skrivuppgiften.

 

Vecka 5: onsdag

Repetition. Fortsätta arbeta med texterna i Upplev litteraturen 1, temat: solidaritet. Fortsätta med skrivuppgiften. Inlämning nästa lektion.

 

Vecka 5: torsdag

Repetition. Fortsätta arbeta med texterna i Upplev litteraturen 1, temat: solidaritet. Lämna in artiklarna.

Mål: Avsluta läs – och skrivprojektet.

Vecka 6: tisdag

Introduktion till det nya momentet.

 

 

Centrala innehållet för svenska 1:

·       ”Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang” (Lgy11, 2011, s.162).

·       ”Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text” (Lgy11, 2011, s. 162).

·       ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik” (Lgy11, 2011, s.162).

 

Kunskapskraven

E:

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sam­manhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C:

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhäng­ande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A:

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är samman­hängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grund­läggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar väl­grundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.