👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 Vt-2019

Skapad 2019-01-07 11:35 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
Under vårterminen kommer du att arbeta utifrån matematikboken PRIMA matematik 3B. Du kommer även att arbeta med praktiska uppgifter och konkret material för att få en djupare förståelse och kunskap.

Innehåll

Konkretisering av mål 

 • Du kan skriva och storleksordna höga tal.
 • Du kan använda olika strategier vid huvudräkning. 
 • Du kan räkna med tal i bråkform.
 • Du visar kunskap kring matematikens historia och äldre måttenheter.
 • Du kan räkna addition och subtraktion med uppställning. 
 • Du kan rät, spetsig och trubbig vinkel. 
 • Du kan använda räknesättet multiplikation och division i ett utvidgat talområde. 
 • Du visar kunskap i Algebra, du kan se mönster, förstå likhetstecknets betydelse och använda bokstavssymboler i stället för tal.
 • Du kan begrepp för att kunna beskriva geometriska objekt.
 • Du visar kunskap kring enheter då vi arbetar med temperatur.
 • Du kan skriva och rita din lösning på olika slags uppgifter. 
 • Du kan planera och välja lösningsmetod. 
 • Du visar kunskap för den analoga och digitala klockan. 

Du utvecklar förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, formulera och lösa matematiska problem.

Undervisning

 • Vi arbetar i matteboken PRIMA MATEMATIK 3B
 • spelar spel
 • arbetar med praktiskt material
 • problemlösning enskilt, i lärpar och i hemgrupp
 • utomhusmatematik
 • diskussioner kring matematiska problem
 • Vi arbetar med matematik med olika program på I-pad. 

Bedömning

 • Nationella Prov .
 • Eleverna gör diagnoser i matteboken.
 • Du visar att du kan använda dina kunskaper i övriga situationer  som t. ex. diskussioner och samtal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3