👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen till Europa, v. 2-14

Skapad 2019-01-07 12:14 i Resursenhet Pil Uppsala
En LPP om Europas länder, viktigare öar, berg, regioner och orter. Här ingår också fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av denna. Här tränas också hur kartan är uppbyggd med färger, symboler och kartor. Vi kommer även titta på väder i Europa. Varför är det kallare i Norden än runt Medelhavet? Finns det någon öken i Europa? etc.
Grundskola 5 – 6 Fysik Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3) Geografi
Europa vi ska lära oss om naturtyper i norra och södra Europa. De nordiska länderna och de största länderna i Europa.

Innehåll

Syfte

Genom att studera Europas länder kommer du ges möjlighet att utveckla kunskaper om geografiska förhållanden samt utveckla en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska du även ges möjlighet att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du lär dig förstå när dina geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Genom att titta på olika klimat i Europa kommer vi lära oss om hur olika väderförhållanden uppstår.

Centralt innehåll

Du skaffar dig kunskaper om och utvecklar förståelse för:

 1. Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 2. Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 3. Kartan och hur den är uppbyggd med färger, symboler och skala.
 4. Varför vi har olika väder i Europa.

Arbetsgång

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här, ska vi:
- Arbeta med kartboken på olika sätt.
- Arbeta med blindkartor och kartor över Europas länder, viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
- Diskutera fördelningen av Europas befokning, hur har olika regioner och tätorter tillkommit?
- Se på filmer om Europa.

Ni ska under dessa veckor arbeta i grupp med följande områden:

- Norden
- Östersjöländerna
- Västra Europa
- Östra Europa
- Centrala Europa
- Södra Europa

Kopplat till dessa områden kommer ni även fördjupa er i deras klimatzoner. Vi kommer tillsammans arbeta med väder i stort, se centralt innehåll men din grupp skall ta reda på varför vädret är som det är i just ert område.

Frågeställningar som ni ska fundera på och ta reda på mer om är:

- Vad gränsar mitt arbetsområde (t.ex. Norra Europa) till?
- Vilken klimatzon tillhör arbetsområdet?
- Vilka länder, stora städer, regioner, vatten, öar, berg etc. ingår?
- Vad är typiskt för området, t.ex. vad kan man odla, göra?
- Vad enar oss i Europa?

Slutprodukt:

Ni börjar med att göra en gemensam mindmap/tankekarta över ert område som ni lämnar in till mig.

Var och en skriver en faktatext om ett land inom området, men tillsammans utformar ni en turistbroschyr, plansch el. liknande om ert område. I denna ska ni försöka få fram det bästa om området så att man blir lockad att åka dit. Avslutningsvis gör ni tillsammans en valfri presentation av ert område.

Ni kommer också att förhöras på Europa-kartan utifrån blindkartor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

NO Fy Sv SO Ge
Kunskapskrav Geografi 4-6

Kunskapskrav Geografi och Svenska åk 4-6

E
C
A
Svenska
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Begrepp / Verktyg i geografi
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Livsmiljöer
Du har grundläggande kunskaper om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du har goda kunskaper om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du har mycket goda kunskaper om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Fysik

E
C
A
Väder
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.